• DAVADAN FERAGATİN KARAR KESİNLEŞİNCEYE KADAR DAVANIN HER AŞAMASINDA YAPILABİLECEĞİ

  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2017/14416
  2018/5406
  01.03.2018
  İlgili Kanun / Madde

  6100 S. HMK. /311


   
     
  • DAVADAN FERAGATİN KARAR KESİNLEŞİNCEYE KADAR DAVANIN HER AŞAMASINDA YAPILABİLECEĞİ
  • FERAGATİN KARŞI TARAFIN KABULÜNE BAĞLI OLMADIĞI
  • FERAGATİN KESİN HÜKMÜN SONUÇLARINI DOĞURACAĞI
   
  ÖZETİ   6100 sayılı  Hukuk Muhakemeleri Kanunu  5. kısım 3. bölümünde yer alan ve davaya son veren taraf işlemlerinden olan feragat, 6100 sayılı HMK'nın 311/1. maddesi hükmü uyarınca, kesin hüküm sonuçlarını doğurduğu gibi, aynı Kanun'un 309/2. maddesi uyarınca karşı tarafın kabulüne de bağlı bulunmamaktadır. Öte yandan, aynı Kanun'un 310/1. maddesi uyarınca davadan feragat karar kesinleşinceye kadar her aşamada mümkündür.
    Somut olayda;  Mahkemece,  davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ve  karar davacı ve davalı Belediye  tarafından temyiz edilmiştir.  Karar,   diğer davalılarca  temyiz edilmemiştir.
  Ardından davacı asıl 08.02.2018 tarihli dilekçesi ile davalı Belediye hakkında açtığı davadan  feragat etmiştir.
   Anılan sebeple, hükümden sonra ortaya çıkan ve temyiz incelemesine usulen engel oluşturan davacının, davalı Belediye yönünden davadan feragat ettiğine dair  beyanının, kararın sadece davacı ve davalı Belediye tarafından temyiz edilmiş olması da dikkate alınarak  Mahkemece değerlendirilip karara bağlanması için  hükmün  bozulması gerekmiştir.

                 
   
       
               
  MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
  DAVA TÜRÜ   : ALACAK

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili ile davalılardan Gaziemir Belediye Başkanlığı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi F. Yücesoy tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı, davalı Belediyenin çöp toplama biriminde süpürgeci olarak 24.06.2009 tarihinde çalışmaya başladığını, çalışmalarının aynı yerde devam etmesine karşın davalı Belediyeden ihale ile iş alan değişik alt işveren şirketler nezdinde çalışmasının kayden gösterildiğini ve çalışması sona erdiğinde ödenmemiş bir kısım işçilik alacağı bulunduğunu  ileri sürerek, izin,  fazla çalışma ve  genel tatil alacaklarını  istemiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalılar, haksız ve yersiz açılan davanın reddi ile yargılama gideri ve ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesini talep etmişlerdir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak,  davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı davacı vekili ile davalı Gaziemir Belediye Başkanlığı vekili temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
     6100 sayılı  Hukuk Muhakemeleri Kanunu  5. kısım 3. bölümünde yer alan ve davaya son veren taraf işlemlerinden olan feragat, 6100 sayılı HMK'nın 311/1. maddesi hükmü uyarınca, kesin hüküm sonuçlarını doğurduğu gibi, aynı Kanun'un 309/2. maddesi uyarınca karşı tarafın kabulüne de bağlı bulunmamaktadır. Öte yandan, aynı Kanun'un 310/1. maddesi uyarınca davadan feragat karar kesinleşinceye kadar her aşamada mümkündür.
    Somut olayda;  Mahkemece,  davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ve  karar davacı ve davalı Belediye  tarafından temyiz edilmiştir.  Karar,   diğer davalılarca  temyiz edilmemiştir.
  Ardından davacı asıl 08.02.2018 tarihli dilekçesi ile davalı Belediye hakkında açtığı davadan  feragat etmiştir.
   Anılan sebeple, hükümden sonra ortaya çıkan ve temyiz incelemesine usulen engel oluşturan davacının, davalı Belediye yönünden davadan feragat ettiğine dair  beyanının, kararın sadece davacı ve davalı Belediye tarafından temyiz edilmiş olması da dikkate alınarak  Mahkemece değerlendirilip karara bağlanması için  hükmün  bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ:Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 01/03/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ