• DAVACIYLA AYNI NİTELİĞİ TAŞIYAN YENİ İŞÇİ ALINMASI

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/16338
  2004/15344
  21.06.2004
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş.K/18,20
   
   
  • DAVACIYLA AYNI NİTELİĞİ TAŞIYAN YENİ İŞÇİ ALINMASI
  • GEÇERSİZ FESİH
    ÖZETİ: Dosya içeriğine göre, "Davacının çalıştığı birim fesihten sonra başka birime bağlanmıştır. Fesih tarihinde çalıştığı birimin kapatılması ve başka bir birime bağlanması söz konusu değildir. Ayrıca davacının ayrıldığı Genel "Müdürlük 'bünyesine, fesin tarihinden başlayarak kısa bir zaman diliminde, davacı gibi müdürlük vasfını taşıyan yedi personel alınmıştır. Davalı işverenin hem Genel Müdürlük bünyesine hem de bağlı bulunan kuruluşa yeni işçi' alması, fesih nedenleri ile çelişmektedir. Fesih geçerli nedenlere dayanmadığından, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi gerekir. Mahkemece yazılı gerekçe ile ret kararı verilmesi hatalı bulunmuştur
               

  DAVA                         :Davacı,    teshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini
  istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davalı işyerinde Genel Müdürlük bünyesinde Eğitim Müdürü olarak çalışan davacı, İş sözleşmesi geçerli bir neden olmadan salt emeklilik nedeni ile feshedildiğini belirterek feshin geçersizliği, işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkemece savunmaya değer verilerek; "davacın çalıştığı birim kapatılmış ve bu bölüm İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına bağlanmıştır. Bunun yanında bazı birimler de birleştirilmiştir. Davalı tarafından 15.01.2004 tarihine kadar, 1.1.2003 tarihinden itibaren 83 kişi çıkarılmış, 7 işçi de alınmıştır. Davacının işten alındığı bölüme işçi alınmamıştır. Yönetim Kuruluna 80 kişi alınması 24-25.06 2003 tarihli izni verilmesi kararlaştırılmış ise verilen izin bağlı Gübre Fabrikaları T.A.Ş işyerine aittir. Bu değerlendirmeye alınamaz. Kaldı ki davacının burada çalışacağına dair bir irade açıklaması yoktur. Genel müdürlüğe alınan 7 işçi ise belirli vasıflara sahiptir." gerekçeleri ile istem reddedilmiştir.
  Dosya içeriğine göre, "Davacının çalıştığı birim fesihten sonra başka birime bağlanmıştır. Fesih tarihinde çalıştığı birimin kapatılması ve başka bir birime bağlanması söz konusu değildir. Ayrıca davacının ayrıldığı Genel "Müdürlük 'bünyesine, fesin tarihinden başlayarak kısa bir zaman diliminde, davacı gibi müdürlük vasfını taşıyan yedi personel alınmıştır. Davalı işverenin hem Genel Müdürlük bünyesine hem de bağlı bulunan kuruluşa yeni işçi' alması, fesih nedenleri ile çelişmektedir. Fesih geçerli nedenlere dayanmadığından, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi gerekir. Mahkemece yazılı gerekçe ile ret kararı verilmesi hatalı bulunmuştur.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  SONUÇ : Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1.       Ankara      11.İş      Mahkemesinin      kararının      BOZULARAK      ORTADAN
  KALDIRILMASINA,
  1. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
  2. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe
   başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının takdiren davacının 4 aylık brüt
   ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
  4.   Davacı   işçinin  işe  iadesi   için  işverene  süresi  içinde  müracaatı  halinde  hak
  kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının
  davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNİN TESPİTİNE,
  1. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  2. Davacının yapmış olduğu                         TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile
   davacıya verilmesine,
  3. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 300.000.000.-TL ücreti vekaletin
   davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  8.         Davacıdan   peşin   alınan   temyiz   harcının   isteği   halinde   kendisine   iadesine,
  kesin olarak 21.06.2004 tarihinde oybirliği ile karar verildi
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ