• DAVA GÖRÜLÜRKEN DAVA KONUSU İKRAMİYE ALACAĞININ ÖDENMESİ

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/15605
  2005/5785
  21.02.2005
  İlgili Kanun / Madde
  818 S.BK/104,113

   
   
  • DAVA GÖRÜLÜRKEN DAVA KONUSU İKRAMİYE ALACAĞININ ÖDENMESİ
  • ALACAĞIN KONUSUZ KALMASI
  • KONUSUZ KALAN ALACAĞIN FAİZİNE İLİŞKİN DAVA AÇILMADAN KARAR VERİLEMEMESİ

   
    ÖZETİ: İkramiyeye yönelik asıl alacağın dava görüldüğü sırada ödenmesi nedeniyle bu alacak konusuz hale gelmiştir. Bu nedenle ikramiye faizi hakkında BK.113/2.maddesi uyarınca dava açılması ihtirazi kayıt niteliğinde olmakla birlikte faize ilişkin müddeabihi belirlenip harç yatırılmak suretiyle açılmış bir dava söz konusu olmadığından mahkemece miktar belirtilerek faize karar verilmesi hatalıdır..
               

  DAVA                                   :Davacı,  ikramiye, fazla mesai, yıllık izin ve elbise ücreti, bayram ile hafta tatili gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

                                     Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                                     Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              Davacının karar verilmesini istediği ikramiye alacağı, emeklilik talebinde bulunduğu 26.03.2002 tarihinden sonra 29.04.2003 tarihinde ödendiği dosyadaki davalı yazısından anlaşılmaktadır. Ancak davacı Belediyenin içinde bulunduğu mali sıkıntı nedeniyle Haziran 2002 tariihne kadar alacaklarının ödenmesinin geciktirilmesini kabul etmiştir.
              Dava dilekçesinde ikramiye alacaklarının 1999,2000,2001 ve 2002 yıllarına ilişkin olmak üzere 3.000.000.000 TL.nin hak ediş tarihi itibarıyla yasal faiz işletilmek suretiyle davalıdan tahsili istermiştir. İkramiyeye yönelik asıl alacağın dava görüldüğü sırada ödenmesi nedeniyle bu alacak konusuz hale gelmiştir. Bu nedenle ikramiye faizi hakkında BK.113/2.maddesi uyarınca dava açılması ihtirazi kayıt niteliğinde olmakla birlikte faize ilişkin müddeabihi belirlenip harç yatırılmak suretiyle açılmış bir dava söz konusu olmadığından mahkemece miktar belirtilerek faize karar verilmesi hatalıdır.
              Kabule göre de ikramiye faizine BK.nun 104/3.maddesine aykırı olarak faiz yürütülmesi de doğru değildir.
              SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,  peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.2.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ