• ÇIRAK OLARAK ÇALIŞMA

    İlgili Kanun / Madde
    4857 S.İşK/4

    T.C
    YARGITAY
    9.HUKUK DAİRESİ

    Esas No:  2006/31873
    Karar No: 2007/13120
    Tarihi:      26.04.2007

    l ÇIRAK OLARAK ÇALIŞMA 
    l İŞ YASASININ KAPSAMINA GİRMEME
    l GÖREV
    l ÇIRAKLIKTA GEÇEN SÜRENİN İŞÇİLİK HAKLARI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ

    ÖZETİ: Dosya içerisinde davacının davalı işyerinde çırak olarak çalıştığına dair çıraklık sözleşmesi, çırak ücret listesi gibi deliller mevcuttur. Çıraklar hakkında ise 4857 sayılı İş Kanununun 4/f. maddesinde belirtildiği üzere İş Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu nedenle öncelikle dosya içeriği ve tarafların bu konuda gösterecekleri deliller bir değerlendirmeye tabi tutularak; davacının çırak olarak çalışıp çalışmadığı hususu üzerinde durulmalı, davacı çırak olarak çalışmıyor ise şimdiki gibi hüküm kurulmalıdır. Dava konusu çalışma süresinin tamamında çırak olarak çalışmış ise taraflar arasında hizmet akdi bulunmadığından görevsizlik kararı verilmelidir. Çalışma süresinin bir kısmı çıraklıkta geçmiş ise bu süre işçilik hakları yönünden değerlendirilmez. Buna göre eksik inceleme ve değerlendirme ile hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

    DAVA; Davacı, ücret ve senetli ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir

    Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı    avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
    Dosya içerisinde davacının davalı işyerinde çırak olarak çalıştığına dair çıraklık sözleşmesi,çırak ücret listesi gibi deliller mevcuttur. Çıraklar hakkında ise 4857 sayılı İş Kanununun 4/f. maddesinde belirtildiği üzere İş Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu nedenle öncelikle dosya içeriği ve tarafların bu konuda gösterecekleri deliller bir değerlendirmeye tabi tutularak;davacının çırak olarak çalışıp çalışmadığı hususu üzerinde durulmalı, davacı çırak olarak çalışmıyor ise şimdiki gibi hüküm kurulmalıdır..Dava konusu çalışma süresinin tamamında çırak olarak çalışmış ise taraflar arasında hizmet akdi bulunmadığından görevsizlik kararı verilmelidir. Çalışma süresinin bir kısmı çıraklıkta geçmiş ise bu süre işçilik hakları yönünden değerlendirilmez. Buna göre eksik inceleme ve değerlendirme ile hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
    SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 26.4.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
     

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ