• CEZAİ ŞARTTAN İNDİRİM YAPILMASININ GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  818 S.BK/161

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2010/25623
  Karar No. 2010/26324
  Tarihi: 30.09.2010                     
   
  l CEZAİ ŞARTTAN İNDİRİM YAPILMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: Davacı dava dilekçesinde Toplu İş Sözleşmesinin 15. maddesinden kaynaklanan tazminat isteğinde bulunmuştur.
  Bu tazminat niteliği itibarıyla cezai şart mahiyetindedir. Dairemizin kökleşmiş içtihatları uyarınca tazminatlar arası eşitliğin sağlanması, başka bir anlatımla yasadan kaynaklanan sendikal tazminat ile Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklanan tazminat arasında benzer hukuki sonuçlara varılan gerekliliği karşısında EK 161/son maddesi de dikkate alınarak tazminat oranının belirlenmesi gerekirken yazılı şekilde indirim hususu düşünülmeksizin karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir

  DAVA: Davacı, sendikal tazminat, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, hafta ve bayram tatili ile genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi M. Göçer tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Dava ek dava mahiyetinde olup mahkemece ilk kısmi davada kesinleşen bakiye miktarlar karar altına alınmıştır.
  Davacı dava dilekçesinde Toplu İş Sözleşmesinin 15. maddesinden kaynaklanan tazminat isteğinde bulunmuştur.
  Bu tazminat niteliği itibarıyla cezai şart mahiyetindedir. Dairemizin kökleşmiş içtihatları uyarınca tazminatlar arası eşitliğin sağlanması, başka bir anlatımla yasadan kaynaklanan sendikal tazminat ile Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklanan tazminat arasında benzer hukuki sonuçlara varılan gerekliliği karşısında EK 161/son maddesi de dikkate alınarak tazminat oranının belirlenmesi gerekirken yazılı şekilde indirim hususu düşünülmeksizin karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 30.9.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ