• CEZAİ ŞARTIN TEK TARAFLI OLARAK KARARLAŞTIRILMASI

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/5632
  2004/24444
  27.10.2004
  İlgili Kanun / Madde
  818 S.BK/158
   
   
  • CEZAİ ŞARTIN TEK TARAFLI OLARAK KARARLAŞTIRILMASI
  •  
    ÖZETİ: İş Sözleşmesinin 5.maddesinde sözleşmeyi haksız olarak fesheden tarafın karşı tarafa cezai şart ödeyeceği kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin işçi tarafından haklı fesih halinde cezai şartın işverence ödeneceğine dair bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Mahkemece sözleşmenin davacı işçi tarafından haklı nedenle feshedildiği kabul edildiğine göre sözleşmede geçen cezai şartın hüküm altına alınması imkanıda bulunmamaktadır. Bu nedenle davacının cezai şart isteğinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalıdır.
               

  DAVA                                   :Davacı,  ücret, cezai şart, ikramiye, prim, araç parası, kira, elektrik, su, yakıt ve telefon giderinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
                                     Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                                     Hüküm süresi içinde duruşmalı olarak davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; duruşma gününün taraflara tebliği için davetiyeye yapıştırılacak posta pulu bulunmadığından duruşma isteğinin reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra  dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              1.Dosyadaki  yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
              2.Davacı, belirli süreli iş sözleşmesinin işverence süresinden once feshedildiğini ileri sürerek sözleşmenin 5.maddesinde belirtilen bakiye süre ücreti ve cezai şartın hüküm altına alınmasını istemiştir. Mahkemece anılan isteklerin kabulüne karar verilmiştir.
              İş Sözleşmesinin 5.maddesinde sözleşmeyi haksız olarak fesheden tarafın karşı tarafa cezai şart ödeyeceği kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin işçi tarafından haklı fesih halinde cezai şartın işverence ödeneceğine dair bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Mahkemece sözleşmenin davacı işçi tarafından haklı nedenle feshedildiği kabul edildiğine göre sözleşmede geçen cezai şartın hüküm altına alınması imkanıda bulunmamaktadır. Bu nedenle davacının cezai şart isteğinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalıdır.
              SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,  peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.10.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ