• CEZAİ ŞART

  İlgili Kanun / Madde
  818 S.BK/158

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2007/17475
  Karar No. 2008/11063
  Tarihi: 02.05.2008
                                                              
  l CEZAİ ŞART
  l TEK TARAFLI KARARLAŞTIRILAMA-YACAĞI

  ÖZETİ: Davacı ve davalı arasında akdedilen 19.7.2004 tarihli sözleşmenin 10/2 maddesinde çalışana toplam kredi tutarının % 20 tutarında tazminat ödeneceği düzenlenmiştir. Bu madde içerik itibarıyla cezai şart hükmündedir. Madde metni incelendiğinde cezai şartın tek taraflı düzenlendiği görülmektedir. Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre tek taraflı cezai şart geçerli değildir. Bu nedenle mahkemece cezai şarta karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı ve karsı davalı itirazın iptali ile %40 icra inkâr tazminatını, davalı ve karsı davacı ise manevi tazminatın tahsiline ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, asıl davayı kısmen hüküm altına almış, karşı davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi M.Başbayraktar Taşkın tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacı, davalının iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini çalışırken davacının sağladığı kredi imkânından yararlandığını ancak iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği için borcun tamamının muaccel hale geldiğini yaptıkları icra takibine itiraz edildiğini belirterek itirazın iptaline ve icra inkâr tazminatına mahkûm edilmesini istemiştir.
  Davalı borcun kurum içinde taksitli bir borç olduğu için itiraz ettiğini, borcun tamamının muaccel hale gelemeyeceğini savunmuştur.
  Mahkemece itirazın iptaline karar verilip asıl alacak cezai şart ve gecikme faizi ile icra inkâr tazminatına hükmedilmiştir.
  Karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.
  Uyuşmazlık cezai şartın tek taraflı olup olmadığı ve icra inkâr tazminatını hak edip etmediği noktasında toplanmaktadır.
  Davacı ve davalı arasında akdedilen 19.7.2004 tarihli sözleşmenin 10/2 maddesinde çalışana toplam kredi tutarının % 20 tutarında tazminat ödeneceği düzenlenmiştir. Bu madde içerik itibarıyla cezai şart hükmündedir. Madde metni incelendiğinde cezai şartın tek taraflı düzenlendiği görülmektedir. Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre tek taraflı cezai şart geçerli değildir. Bu nedenle mahkemece cezai şarta karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  3. Davalı yaptıkları sözleşmenin müzayaka ile imzalatıldığını borcun tamamının muaccel hale gelmediğini iddia etmiştir.
  Bu durumda hakkın özü tartışmalı olduğu için icra inkâr tazminatının da reddedilmesi gerekirken kabulü doğru değildir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 2.5.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ