• CEZA MAHKEMESİNDE KESİNLEŞEN KUSUR ORANINDA İNDİRİM

  İlgili Kanun/md:
  506 s.K/39
                                                                                        
  T.C.

  YARGITAY

  10. Hukuk Dairesi

  Esas No:    2004/4856
  Karar No:   2004/6645
  Tarihi:        07.07.2004
  l CEZA MAHKEMESİNDE KESİNLEŞEN KUSUR ORANINDA İNDİRİM

  ÖZÜ: Ceza Mahkemesi kararıyla kesinleşen haksız kışkırtma olgusu gözönünde bulundurularak Kurumca yapılan tedavi giderleri ile geçici işgöremezlik ödemelerinde 1/4 oranında indirim yapılması gerekirken, Mahkemece istem gibi, yapılan ödeme ve harcamaların tamamının hüküm altına alınması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  Kurumca ilişiksizlik belgesinin verilmesinden sonra işyeri kayıtlarından eksik işçiliğe ilişkin herhangi bir saptamada olmaksızın sigorta müfettişi incelemesine gidilerek ek prim tahakkuk ettirilmesi yerinde değildir.

  DAVA: Davacı, geçici işgöremezlik durumuna giren sigortalıya yapılan harcama ve ödemeler nedeniyle uğranılan Kurum zararının rücuan ödetilmesini istemiştir.
  Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde davalı Halil Er yönünden davanın atiye bırakılmasına, diğer davalı Mehmet Er yönünden ise davanın kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün, davalılardan Mehmet Er tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Tolga Özmen tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  Dava, 506 sayılı Yasa’nın 39. maddesine dayanan ve sigortalı hastalık sigortası kapsamında yapılan giderlerin tazmini istemini içeren rücu davasıdır. Davalılardan Mehmet Er’in sigortalı Cevdet Yüce’yi yaralaması nedeniyle Gaziantep (2) Ağır Ceza Mahkemesi’nce cezalandırıldığı ve haksız kışkırtma altında kalarak suçu işlemesi nedeniyle de cezasından 1/4 oranında indirim yapıldığı, verilen kararın kesinleştiği anlaşılmaktadır. Ceza Mahkemesi kararıyla kesinleşen haksız kışkırtma olgusu gözönünde bulundurularak Kurumca yapılan tedavi giderleri ile geçici işgöremezlik ödemelerinde 1/4 oranında indirim yapılması gerekirken, Mahkemece istem gibi, yapılan ödeme ve harcamaların tamamının hüküm altına alınması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  2- Ayrıca, öncelikle tedavi giderlerinin ne zaman yapıldığı belirlendikten sonra faiz başlangıcı tarihi olarak, tedavi giderleri yönünden belirlenen tarihin, geçici işgöremezlik ödeneği yönünden ise her bir ödeme tarihinin kabul edilmesi gerekirken, Mahkemece tedavi gideri için olay tarihinin, geçici işgöremezlik ödeneği için de üçüncü ödeme tarihinin esas alınması da isabetsizdir.
  O hâlde, davalı Mehmet Er’in bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek hâlinde ilgiliye iadesine, 07.07.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ