• CEZA DOSYASINA GÖRE DARP OLAYININ BELİRLENMESİ

  İlgili Kanun/md:
  1475 s.İşK: 17, 18
  4857 s.İşK:25, 26
  l CEZA DOSYASINA GÖRE DARP OLAYININ BELİRLENMESİ
  l 6 İŞ GÜNLÜK FESİH SÜRESİ
  ÖZÜ: Mahkemece ceza dosyası celbedilmeli, darp olayının hangi tarihte meydana geldiği belirlenmeli, 1475 s. Kanununun 18. maddesindeki hak düşürücü sürenin geçip geçmediği saptanmalı, tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonuca gidilmelidir. Eksik incelemeyle hüküm kurulması hatalıdır.

  T.C.
  YARGITAY
  9. Hukuk Dairesi

  ESAS NO: 2003/16574

  KARAR NO: 2004/5106

  TARİHİ: 15.03.2004

  DAVA: Davacı, ihbar, kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti ile fazla mesai alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  YARGITAY KARARI

  1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davalı davacının işyeri, arkadaşı diğer bekçiyi dövdüğü için hizmet akdini feshettiğini savunmuş, bu konuda ceza dosyası mevcut olduğunu bildirmiştir. Davalı tanıkları da darp olayını doğrulamışlardır. Mahkemece bu savunma üzerinde durulmadan ve tartışılmadan ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin kabul edilmesi hatalıdır. Mahkemece ceza dosyası celbedilmeli, darp olayının hangi tarihte meydana geldiği belirlenmeli, 1475 s. Kanununun 18. maddesindeki hak düşürücü sürenin geçip geçmediği saptanmalı, tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonuca gidilmelidir. Eksik incelemeyle hüküm kurulması hatalıdır.
  3. Fazla mesai ücreti alacağı da hüküm altına alınmış ise de, davacının hangi tarihlerde ne kadar süre fazla mesai yapıldığı yeterli delillerle kanıtlanmış değildir. Buna rağmen fazla mesai ücret alacağının hüküm altına alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine 15.03.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ