• CEZA DAVASINDA BELİRLENEN KUSUR ORANININ HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAMAYACAĞI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/77

  T.C
  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No: 2006/19857
  Karar No: 2007/1345
  Tarihi: 05.02.2007 
                                                            
    l CEZA DAVASINDA BELİRLENEN KUSUR ORANININ HUKUK HAKİMİNİ BAĞLAMAYACAĞI
  l KUSURUN İŞ YASASININ 77 MADDESİNDEKİ ESASLARA GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ: Mahkemece ceza yargılaması sırasında düzenlenen kusur raporu esas alınarak kusurun aidiyeti ve oranı belirlenmiştir. Ceza davasında düzenlenen raporun hukuk hakimini bağlayamaya-cağı Borçlar Kanunu'nun 53. maddesi gereğidir
  Hükme dayanarak alınan bilirkişi raporunda ise; bilirkişinin, İş Kanunun 77. maddesinin öngördüğü koşullan göz önünde tutarak ve özellikle işyerinin niteliğine göre, işyerinde uygulanması gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün ilgili maddelerini incelemek suretiyle, işverenin, işyerinde alması gerekli önlemlerin neler olduğu, hangi önlemleri aldığı, hangi önlemleri almadığı, alınan önlemlere işçinin uyup uymadığı gibi hususlar ayrıntılı bir biçimde incelemek suretiyle kusurun aidiyeti ve oranı hiç bir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek biçimde, saptamadıkları anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, kusur raporunun, İş Kanunun 77. maddesinin öngördüğü koşullan içerdiği giderek hükme dayanak alınacak nitelikte olduğu söylenemez.

  DAVA: Davacı iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün davalılardan Evre Müh. San. Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Osman Bülbül tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  Dava iş kazası sonucu sürekli iş göremezliğe uğrayan davacı işçinin maddi ve manevi zararının giderilmesi istemine ilişkindir.
  Mahkemece istemin kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Dosyadaki kayıt ve belgelerden davacının davalı Ahmet Bağ'ın şantiye şefliğini yaptığı davalı şirketin işçisi iken Bursa Ortapazar Caddesi, Kanalizasyon inşaatında kazı içinde boru döşerken çukurun iki tarafındaki kazı toprağının kayması sonucu göçük altında kalarak iş kazası geçirdiği anlaşılmaktadır. Uyuşmazlık, kusurun aidiyeti ve oranı konusundadır.
  Mahkemece ceza yargılaması sırasında düzenlenen kusur raporu esas alınarak kusurun aidiyeti ve oranı belirlenmiştir. Ceza davasında düzenlenen raporun hukuk hakimini bağlayamayacağı Borçlar Kanunu'nun 53. maddesi gereğidir.
  Hükme dayanarak alınan bilirkişi raporunda ise; bilirkişinin, İş Kanunun 77. maddesinin öngördüğü koşullan göz önünde tutarak ve özellikle işyerinin niteliğine göre, işyerinde uygulanması gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün ilgili maddelerini incelemek suretiyle, işverenin, işyerinde alması gerekli önlemlerin neler olduğu, hangi önlemleri aldığı, hangi önlemleri almadığı, alınan önlemlere işçinin uyup uymadığı gibi hususlar ayrıntılı bir biçimde incelemek suretiyle kusurun aidiyeti ve oranı hiç bir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek biçimde, saptamadıkları anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, kusur raporunun, İş Kanunun 77. maddesinin öngördüğü koşullan içerdiği giderek hükme dayanak alınacak nitelikte olduğu söylenemez.
  Mahkemece yapılacak iş; işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında uzman bilirkişilere konuyu yeniden yukarıda açıklandığı biçimde inceletmek, verilen rapor dosyadaki bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar vermekten ibarettir.
  Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın ve özellikle inandırıcı güç ve nitelikte olmayan 77. maddenin öngördüğü koşullan içermeyen kusur raporu hükme dayanak yapılarak yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde, davalı şirketin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalı şirketin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 5.2.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ