• ÇELİŞKİLİ KUSUR BİLİRKİŞİSİ RAPORLARINA DAYANAILARAK AKARAR OLUŞTURULAMAYACAĞI

  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/1351
  2005/2
  25.01.2005
  İlgili Kanun / Madde
  818S.BK/41
   
   
  • ÇELİŞKİLİ KUSUR BİLİRKİŞİSİ RAPORLARINA DAYANAILARAK AKARAR OLUŞTURULAMAYACAĞI
    ÖZETİ: Bozma sonrası yürütülen yargılama sürecinde alınan kusur raporları arasında, ihlaliyle iş kazasının gerçekleşmesine etkide bulunduğu kabul edilen işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarıyla bu  kuralları  ihlal  eden  kişiler  ve  ihlale  dayalı  kusur  oranlamaları yönünden açık çelişki bulunduğu gibi, hükme dayanak alınan raporda, ilk rücuan tazminat davasında taraf olan davalı işveren şirket yönünden kesinleşen kusur oranından daha yüksek bir kusur oranı belirlenmiş olması; 26.03.2003 tarihli raporu düzenleyen bilirkişi kurulunda yer alan Hüseyin Güloğlu ile Tahir Sinanoğlu’nun, aynı olaya ilişkin ilk davadaki 20.11.1993 ve 01.02.1994 tarihli bilirkişi raporlarının düzenleyicileri arasında da yer aldıkları, aynı kanıtlar ışığındaki değerlendirmelerinde anılan raporlarda imalatçı firmanın kusursuz olduğu sonucuna varmalarına karşın bu kez imalatçı yönünden %65 kusur oranı belirleyerek çelişkiye düştükleri, hükme dayanak kusur raporunun bu yönüyle de dayanak alınmaya elverişli olmadığından,
               

              İş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanan  peşin değerli gelirler ile yapılan harcama ve ödemeler nedeniyle uğranılan Kurum zararının rücuan tahsili davasının yapılan yargılaması sonunda; bozmaya uyarak ilâmda yazılı nedenlerle davanın kabulüne ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi davacı ve davalılardan Özmert İnş. ve Tic.Ltd.Şti. ile Ali Hayık Avukatlarınca istenilmesi ve davalılardan Ali Hayık Avukatınca duruşma talep edilmesi üzerine, dosya incelenerek, işin duruşmaya tâbi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 25.01.2005 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmiştir.Duruşma günü davalı Ali Hayık adına Av. M. Ç ve diğer davalı Özmert İnş. ve Tic.Ltd.Şti. adına Av. İ. S ile karşı taraf adına Av. Füsun Aydın geldiler.Duruşmaya başlandı.Hazır bulunan Avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek aynı gün Tetkik Hâkimi Ercan Turan tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

              Uyulan bozma ilâmı üzerine sürdürülen yargılama sürecinde, ilk rücu davasında taraf olmayan davalıların kusur oranlarının tespiti amacıyla üç kez bilirkişi incelemesi yapılmış olup, bozma sonrası alınan raporlardan ilk ikisinde İmalatçı Ali Hayık’a kusur izafe edilmediği halde, 26.03.2003 tarihli raporda ise %65 oranında kusur yüklenmiş ve bu rapor karara dayanak yapılmıştır.

              Bozma sonrası yürütülen yargılama sürecinde alınan kusur raporları arasında, ihlaliyle iş kazasının gerçekleşmesine etkide bulunduğu kabul edilen işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarıyla bu  kuralları  ihlal  eden  kişiler  ve  ihlale  dayalı  kusur  oranlamaları yönünden açık çelişki bulunduğu gibi, hükme dayanak alınan raporda, ilk rücuan tazminat davasında taraf olan davalı işveren şirket yönünden kesinleşen kusur oranından daha yüksek bir kusur oranı belirlenmiş olması; 26.03.2003 tarihli raporu düzenleyen bilirkişi kurulunda yer alan Hüseyin Güloğlu ile Tahir Sinanoğlu’nun, aynı olaya ilişkin ilk davadaki 20.11.1993 ve 01.02.1994 tarihli bilirkişi raporlarının düzenleyicileri arasında da yer aldıkları, aynı kanıtlar ışığındaki değerlendirmelerinde anılan raporlarda imalatçı firmanın kusursuz olduğu sonucuna varmalarına karşın bu kez imalatçı yönünden %65 kusur oranı belirleyerek çelişkiye düştükleri, hükme dayanak kusur raporunun bu yönüyle de dayanak alınmaya elverişli olmadığından, tarafların, bilirkişi kurulunun oluşum, irdeleme ve kusur oranlamalarına yönelik itirazları gözetilerek, tespit dosyası, ceza yargılaması, ilk rücu ve eldeki davanın yargılaması sürecinde toplanan kanıtların, mevzuat çerçevesinde ayrıntılı irdelemesini içeren, davalıların her birinin ihlal ettiği kural ile bu ihlalin iş kazasının gerçekleşmesine etki oranları yönünden ayrıntılı inceleme içeren, çelişkiden uzak bir kusur raporu alınması gereği üzerinde durulmamış olması;
             
              Sonradan gelire giren çocuk dışındaki hak sahipleri yönünden belirlenen gerçek zarar tavan değerlerinin, kesin hüküm çerçevesinde eldeki davada belirlenecek kusur oranları doğrultusunda bağlayıcı kabul edilerek, sonradan gelire giren kız çocuğu yönünden tavan hesabı yapılması gerekirken, bozma ilâmına yanlış anlam verilerek tüm hak sahipleri yönünden yeni verilerle tekrar tavan hesabı yapılmış olması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

              O hâlde, hükmü temyiz eden taraf vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

              SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek hâlinde ilgiliye iadesine, davacı Avukatı yararına takdir edilen 400,00 YTL duruşma avukatlık parasının davalılardan Özmert İnş. ve Tic. Ltd. Şti. ve Ali Hayık’a, davalılar Özmert İnş. ve Tic. Ltd. Şti. ve Ali Hayık’ın avukatı yararına takdir edilen 400,00 YTL duruşma avukatlık parasının davacıya yükletilmesine, 25.01.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ