• ÇALIŞIRKEN İŞÇİYE KULLANDIRILMAYAN YILLIK İZİN ÜCRETİNİN FESİHTE SON ÜCRET ÜZERİNDEN ÖDENECEĞİ

  YARGITAY
  22. Hukuk Dairesi.
   
    Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2018/15776
  2019/1093
  16.01.2019
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK/59

   
     
  • ÇALIŞIRKEN İŞÇİYE KULLANDIRILMAYAN YILLIK İZİN ÜCRETİNİN FESİHTE SON ÜCRET ÜZERİNDEN ÖDENECEĞİ
  • YILLIK İZNİN KULLANILDIĞINI KANITLAMA YÜKÜNÜN İŞVERENDE OLDUĞU
  • İŞVERENİN YILLIK İZİN KULLANILDIĞINA İLİŞKİN İMZASIZ BELGE SUNMASI HALİNDE HAKİMİN DAVAYI AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÇERÇEVESİNDE İŞÇİNİN BEYANININ ALINMASININ GEREKMESİ
  •  
   
    ÖZETİ 4857 sayılı İş Kanunu'nun 59. maddesinde, iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada ilişkinin sona erme şeklinin ve haklı olup olmadığının önemi bulunmamaktadır.
  Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, işçiye yemin teklif edebilir.
  Sözleşmenin feshi halinde kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücret işçinin kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Böylece, iş sözleşmesinin feshinde kullanılmayan yıllık ücretli izin hakkı izin alacağına dönüşür. Bu nedenle zamanaşımı da, iş sözleşmesinin feshinden itibaren  işlemeye başlar.
  Yıllık izin hakkı anayasal temeli  olan bir dinlenme hakkı  olup, işçinin iş sözleşmesinin devamı sırasında ücrete dönüşmez ve bu haktan vazgeçilemez. İşçinin iş sözleşmesinin devamı süresinde kullanmadığı yıllık izinlere ait ücreti istemesi mümkün değildir. Bu nedenle, işçinin iş sözleşmesinin devamı sırasında izin hakkının bulunduğunun tespitini istemesinde hukuki menfaati vardır.
  Somut uyuşmazlıkta, hükme esas alınan bilirkişi raporunda davalı işverende 11 yılı aşkın çalışması olduğu tespit edilen davacının tüm çalışma süresi boyunca hak ettiği yıllık ücretli izin süresinin 190 gün olduğu belirlenmiş, davalı tarafça ibraz edilen puantaj cetvellerinden 2013 yılı Temmuz ayına ait olanda davacının 10 günlük yıllık izin kullandığı, her ne kadar puantaj cetveli imzasız  ise de davalı Kurumun resmi Kurum olması nedeniyle Yargıtay uygulamaları dikkate alınarak bu belgeye itibar edildiği belirtilerek 180 gün yıllık izin ücretine hak kazandığı değerlendirilmiştir. Ancak, bilirkişi raporunun sunulmasından sonra dosyaya ibraz edilen imzasız bordro listelerinde-imzasız puantaj listelerinde (örneğin Ağustos 2010 ayında 14 gün, Ocak 2011 ayında 11 gün) ücretli izin kullanıldığı görülmektedir. Bu durumda yapılacak iş, hakimin davayı aydınlatma ödevi çerçevesinde bordro listeleri-puantaj listelerine ilişkin olarak; mahkemece, davacı asil çağrılarak yıllık izinlerle ilgili beyanının alınmasından sonra sonucuna ve tüm dosya kapsamına göre değerlendirme yapılarak bir karar verilmelidir.
   
   
                 


  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi S. S. Ünal tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Davacı isteminin özeti:
  Davacı, kıdem tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının tahsilini talep etmiştir.
  Davalının cevabının özeti:
  Davalı Bakanlık, davanın reddini talep etmiştir.
  Mahkeme kararının özeti:
  Mahkemece, yapılan yargılama sonucunda yazılı gerekçeyle davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı Bakanlığın aşağıdaki bentlerin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
  2-Taraflar arasında asgari geçim indirimi alacağının zamanaşımına uğrayıp uğramadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
  Zamanaşımı, alacak hakkının belli bir süre kullanılmaması yüzünden dava edilebilme niteliğinden yoksun kalmasını ifade eder. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere zamanaşımı, alacak hakkını sona erdirmeyip sadece onu "eksik bir borç" haline dönüştürür ve "alacağın dava edilebilme özelliğini ortadan kaldırır.
  Bu itibarla zamanaşımı savunması ileri sürüldüğünde, eğer savunma gerçekleşirse hakkın dava edilebilme niteliği ortadan kalkacağından, artık mahkemenin işin esasına girip onu incelemesi mümkün değildir.
  4857 sayılı Kanundan daha önce yürürlükte bulunan 1475 sayılı Yasada ücret alacaklarıyla ilgili olarak özel bir zamanaşımı süresi öngörülmediği halde, 4857 sayılı İş Kanun'un 32/8 maddesinde, işçi ücretinin beş yıllık özel bir zamanaşımı süresine tabi olduğu açıkça belirtilmiştir. Ancak bu Kanundan önce tazminat niteliğinde olmayan, ücret niteliği ağır basan işçilik alacakları, Borçlar Kanunu'nun 126/1 maddesi (6098 Sayılı TBK 147) uyarınca beş yıllık zamanaşımına tabidir.
  5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 7. maddesinde, iş mahkemelerinde sözlü yargılama usulü uygulanır. Ancak 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 447. maddesi ile sözlü yargılama usulü kaldırılmış, aynı yasanın 316 ve devamı maddeleri gereğince iş davaları için basit yargılama usulü benimsenmiştir.
  Sözlü yargılama usulünün uygulandığı dönemde zamanaşımı def'i  ilk oturuma kadar ve en geç ilk oturumda yapılabilir. Ancak 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlükte olduğu dönemde 319 uncu madde hükmü uyarınca savunmanın değiştirilmesi yasağı cevap dilekçesinin verilmesiyle başlayacağından, zamanaşımı def'i cevap dilekçesi ile ileri sürülmelidir. 01.10.2011 tarihinden sonraki dönemde ilk oturuma kadar zamanaşımı definin ileri sürülmesi ve hatta ilk oturumda sözlü olarak bildirilmesi mümkün değildir. 
  Dava konusunun ıslah yoluyla arttırılması durumunda, mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulandığı dönemde, ıslah dilekçesinin tebliğini izleyen ilk oturuma kadar ya da ilk oturumda yapılan zamanaşımı defi de ıslaha konu alacaklar yönünden hüküm ifade eder. Ancak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihinden sonraki uygulamada, 317/2 ve 319. maddeler uyarınca ıslah dilekçesinin davalı tarafa tebliği üzerine iki haftalık süre içinde ıslaha konu kısımlar için zamanaşımı def'inde bulunulabileceği kabul edilmelidir.
  Somut olayda, davacı tarafın ıslah dilekçesine karşı davalı Bakanlık tarafından süresinde zamanaşımı def’inde bulunulmuştur. Ancak, dava dilekçesinde talep edilen miktar da dikkate alındığında asgari geçim indirimi alacağına ilişkin zamanaşımına uğrayan miktarlar olmasına rağmen mahkemece bu husus gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  3-Davacının yıllık izin ücreti alacağı olup olmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
  4857 sayılı İş Kanunu'nun 59. maddesinde, iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada ilişkinin sona erme şeklinin ve haklı olup olmadığının önemi bulunmamaktadır.
  Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, işçiye yemin teklif edebilir.
  Sözleşmenin feshi halinde kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücret işçinin kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Böylece, iş sözleşmesinin feshinde kullanılmayan yıllık ücretli izin hakkı izin alacağına dönüşür. Bu nedenle zamanaşımı da, iş sözleşmesinin feshinden itibaren  işlemeye başlar.
  Yıllık izin hakkı anayasal temeli  olan bir dinlenme hakkı  olup, işçinin iş sözleşmesinin devamı sırasında ücrete dönüşmez ve bu haktan vazgeçilemez. İşçinin iş sözleşmesinin devamı süresinde kullanmadığı yıllık izinlere ait ücreti istemesi mümkün değildir. Bu nedenle, işçinin iş sözleşmesinin devamı sırasında izin hakkının bulunduğunun tespitini istemesinde hukuki menfaati vardır.
  Somut uyuşmazlıkta, hükme esas alınan bilirkişi raporunda davalı işverende 11 yılı aşkın çalışması olduğu tespit edilen davacının tüm çalışma süresi boyunca hak ettiği yıllık ücretli izin süresinin 190 gün olduğu belirlenmiş, davalı tarafça ibraz edilen puantaj cetvellerinden 2013 yılı Temmuz ayına ait olanda davacının 10 günlük yıllık izin kullandığı, her ne kadar puantaj cetveli imzasız  ise de davalı Kurumun resmi Kurum olması nedeniyle Yargıtay uygulamaları dikkate alınarak bu belgeye itibar edildiği belirtilerek 180 gün yıllık izin ücretine hak kazandığı değerlendirilmiştir. Ancak, bilirkişi raporunun sunulmasından sonra dosyaya ibraz edilen imzasız bordro listelerinde-imzasız puantaj listelerinde (örneğin Ağustos 2010 ayında 14 gün, Ocak 2011 ayında 11 gün) ücretli izin kullanıldığı görülmektedir. Bu durumda yapılacak iş, hakimin davayı aydınlatma ödevi çerçevesinde bordro listeleri-puantaj listelerine ilişkin olarak; mahkemece, davacı asil çağrılarak yıllık izinlerle ilgili beyanının alınmasından sonra sonucuna ve tüm dosya kapsamına göre değerlendirme yapılarak bir karar verilmelidir.
  4-Diğer yandan, dosyaya ihbar olunan Marmara Temizlik Hiz. A.Ş. ile İzmir İl Halk Sağlığının sunduğu imzasız bordrolarda asgari geçim indirimine ilişkin tahakkuklar bulunmakta olup dosyaya celbedilen 2014 yılına ilişkin banka hesap hareketlerindeki ödemelerin bordrolarla uyumlu olduğu görülmektedir. Ancak, mahkemece bu hususa ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. Bu nedenle, yukarıda belirtilen zamanaşımı def’i de dikkate alınarak davacının çalışmasına ilişkin diğer dönemlere ilişkin banka kayıtları da dosyaya getirtilerek ödemelerle uyumlu olan bordro dönemlerindeki miktarların asgari geçim indirimi alacağından mahsubu yapılmalıdır.    
  Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, 16.01.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ