• BOZMADAN SONRA ISLAH YAPILAMAYACAĞI


  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2010/7575
  2010/9124
  28.09.2010
  İlgili Kanun / Madde
  818 .S.BK/41
     
  • BOZMADAN SONRA ISLAH YAPILAMAYACAĞI

   
    ÖZETİ: Yargıtay İçtihadı birleştirme büyük genel kurulunun 4.2.1948 gün 1944/10 E. 1948/3 K. Sayılı kararı uyarınca bozmadan sonra ıslah yapılması mümkün değildir. Hal böyle olunca da bozmadan sonraki yargılama aşamasında davacı tarafça yapılan ıslah işlemi dikkate alınarak asıl davada maddi tazminata karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
               

  Davacı, murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün, davalılardan Ziya Günsoy, Mustafa Gürsoy, Cangül İnş. Taah. San. Tic. AŞ. Vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Bülent Mustafa Şimşek tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, temyizin kapsamı ve temyiz nedenlerine göre temyiz eden davalılar Ziya Gürsoy ve Mustafa Gürsoy ile Cangül inşaat Taah. Nak. Tur. AŞ'nin aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddine,
  2-Dava 21.01.2002 tarihinde meydana gelen trafik iş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerinin maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.
  Mahkemece Dairemiz bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda, davacıların maddi ve manevi tazminat istemlerinin kısmen kabulüne karar verilmiş ve bu karar davalılardan Ziya Gürsoy ve Mustafa Gürsoy ile Cangül İnşaat Taah. Nak. Tur. AŞ Avukatlarınca süresinde temyiz edilmiştir.
  Hükmüne uyulan bozma ilamı sonrasında davacılar vekili 16.02.2010 tarihli ıslah dilekçesi ile davacılardan Semra Kaya için maddi tazminat istemini 88.783,00-TL'ye yükseltmiş, mahkemece ıslah en artırılan miktar esas alınarak davacılardan Semra Kaya yararına asıl davada 87.783,00-TL birleşen davada ise istem gibi 1.000,00-TL olmak üzere toplam 88.783,00-TL maddi tazminata hükmedilmiştir.
  Ne var ki varılan bu sonuç hatalı olmuştur. Yargıtay İçtihadı birleştirme büyük genel kurulunun 4.2.1948 gün 1944/10 E. 1948/3 K. Sayılı kararı uyarınca bozmadan sonra ıslah yapılması mümkün değildir. Hal böyle olunca da bozmadan sonraki yargılama aşamasında davacı tarafça yapılan ıslah işlemi dikkate alınarak asıl davada maddi tazminata karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın anılan içtihadı birleştirme kararına aykırı biçimde yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde, davalılar Ziya Gürsoy ve Mustafa Gürsoy ile Cangül İnşaat Taah. Nak. Tur. AŞ avukatlarının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının
  istek halinde temyiz eden davalılara iadesine, 28.09.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.      

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ