• BOŞTA GEÇEN SÜREYE İLİŞKİN ÜCRET VE TAZMİNATIN SÜRE OLARAK BELİRLENMESİ

  İlgili Kanun/md:
  4857 S.İş.K/17,18,20

  T.C.

  YARGITAY

  9. Hukuk Dairesi


  ESAS NO:        2004/1018
  KARAR NO:     2004/2013
  TARİHİ:           11.02.2004

  l BOŞTA GEÇEN SÜREYE İLİŞKİN ÜCRET VE TAZMİNATIN SÜRE OLARAK BELİRLENMESİ

  ÖZÜ: Boşta geçen süreyle ilgili ücret ve tazminatın süre itibarıyla belirlenmesi ile yetinilmesi gerekirken miktar olarak belirlenip hüküm altına alınması dairemizin istikrar kazanan uygulamasına uygun düşmediğinden kararın bu nedenle bozulmasına.


  DAVA: Davacı, feshin geçersizliği ile işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Mahkemenin davacının hizmet aktinin feshinin iptaline ve işe iadesine dair karar dosya içeriğine uygun ise de; boşta geçen süreyle ilgili ücret ve tazminatın süre itibarıyla belirlenmesi ile yetinilmesi gerekirken miktar olarak belirlenip hüküm altına alınması dairemizin istikrar kazanan uygulamasına uygun düşmediğinden kararın bu nedenle bozulmasına ve davacının çalışma süresi ve ücretleri nazara alınarak 4857 sayılı yasanın 20/3 maddesi gereğince dairemizce aşağıdaki kararın verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.
  SONUÇ: Yukarıda gösterilen nedenlerle;
  1. İstanbul 3. İş Mahkemesinin kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,
  2. Davacının hizmet aktinin feshinin iptaline ve işe iadesine,
  3. Davacının süresi içinde müracaatı halinde dört ayı geçmemek üzere ücret ve sosyal haklarının davalı tarafından ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine,
  4. İşverence işe başlatılmaması halinde altı aylık ücreti karşılığı tazminatın ödenmesi gerektiğinin tesbitine,
  5. 118.600.000.TL. yargılama gideri ile 300 milyon vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
  6. Temyiz harcının isteği halinde yatırana iadesine kesin olarak 11.2.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ