• BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN HESABI


             T.C.
      YARGITAY
  22. Hukuk Dairesi              

   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2016/507 
   2019/15015 
   04.07.2019
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK/34
   
     
  • BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN HESABI
  • BOŞTA GEÇEN SÜRENİN HESABINDA FAZLA ÇALIŞMA HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE  PRİMLERİN DİKKATE ALINAMAYACAĞI
    ÖZETİ Boşta geçen sürenin en çok dört aylık kısmı içinde gerçekleşen diğer haklar kavramına, ikramiye, gıda yardımı, yol yardımı, yakacak yardımı ve servis hizmeti gibi para ile ölçülebilen haklar dahil edilmelidir. Söz konusu hesaplamaların işçinin belirtilen dönemde işyerinde çalışıyormuş gibi yapılması ve para ile ölçülebilen tüm değerlerin dikkate alınması gerekir. Bununla birlikte işçinin ancak fiili çalışması ile ortaya çıkabilecek olan fazla çalışma ücreti, hafta tatili ile bayram ve genel tatil günlerinde çalışma karşılığı ücret ile satışa bağlı prim gibi ödemelerinin, en çok dört ay kadar boşta geçen süre içinde ödenmesi gereken diğer haklar kavramında değerlendirilmesi mümkün olmaz.
  Davacının satış müdürü olarak çalıştığı ve hedefin gerçekleşmesi halinde prim aldığı, ancak boşta geçen sürede fiili çalışmanın olmadığı dikkate alındığında, boşta geçen süre ücretinin hesaplanmasına esas alınan ücrete primin eklenmesi hatalıdır
   
   
             

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekilllerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin ... 7. İş Mahkemesi'nin 12/07/2012 tarih ve 2012/124 esas 2012/578 karar sayılı ilamı ile davalı şirketteki işe iadesine karar verildiğini, kararın Yargıtay denetiminden geçerek kesinleştiğini, müvekkilinin işine başlatılması için davalı işverene ... 16. Noterliği'nin 19/11/2012 tarih ve 26148 yevmiye nolu işe başlatma talebinin 20/11/2012 tarihinde tebliğ edildiğini, davalı işverenin 20/12/2012 tarihinde Üsküdar 3. Noterliği'nin 34853 yevmiye nolu cevabi yazıyı gönderdiğini, davalı işverenin müvekkilini işe başlatmayacağının değerlendirilmesi nedeniyle ücret ve tazminat alacağı yönünden Ankara 10. İcra Müdürlüğü'nün 2012/16981 takip nolu dosyası ile icra takibi yapılsa da davalı işverenin işe başlatma yazısının müvekkiline ulaşmasından sonra müvekkilinin icra takibinden vazgeçerek 28/12/2012 tarihinde işbaşı yaptığını, ancak davalı işverenin işe başlatma iradesinin samimi olmadığını belirterek boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, davacının işe iade başvurusunda bulunduğu, işverence işe davet edildiği ve davacının işe başladığı, işverenin işe davette samimi olmadığını iddia eden davacının bunu somut delillerle kanıtlamasının gerektiği, davacının bunu kanıtlayamadığı, bu nedenle davacının işe başlatmama tazminatına hak kazanmadığı, buna karşılık boşta geçen süre ücretine hak kazandığı belirtilerek davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz Başvurusu:
  Karar, yasal süresi içinde her iki taraf vekilince temyiz edilmiştir.


  Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacıya ödenmesi gereken boşta geçen süre ücretinin hesabı hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
  Boşta geçen sürenin en çok dört aylık kısmı içinde gerçekleşen diğer haklar kavramına, ikramiye, gıda yardımı, yol yardımı, yakacak yardımı ve servis hizmeti gibi para ile ölçülebilen haklar dahil edilmelidir. Söz konusu hesaplamaların işçinin belirtilen dönemde işyerinde çalışıyormuş gibi yapılması ve para ile ölçülebilen tüm değerlerin dikkate alınması gerekir. Bununla birlikte işçinin ancak fiili çalışması ile ortaya çıkabilecek olan fazla çalışma ücreti, hafta tatili ile bayram ve genel tatil günlerinde çalışma karşılığı ücret ile satışa bağlı prim gibi ödemelerinin, en çok dört ay kadar boşta geçen süre içinde ödenmesi gereken diğer haklar kavramında değerlendirilmesi mümkün olmaz.
  Davacının satış müdürü olarak çalıştığı ve hedefin gerçekleşmesi halinde prim aldığı, ancak boşta geçen sürede fiili çalışmanın olmadığı dikkate alındığında, boşta geçen süre ücretinin hesaplanmasına esas alınan ücrete primin eklenmesi hatalıdır.
  Sonuç: Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 04.07.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ