• BİRLİKTE İSTİHDAM

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2009/37002
  2012/1226
  23.01.2012
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/57
   
  • BİRLİKTE İSTİHDAM
  • TÜM ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE İŞÇİLİK ALACAKLARININ HESAPLANMASININ GEREKMESİ
    ÖZETİ Kural olarak farklı tüzel kişiliği haiz şirketlerde geçen hizmetlerin birleştirilmesi mümkün olmaz. Ancak çalışma hayatında işçinin sigorta kayıtlarında yer alan işverenin dışında başka işverenlere hizmet verdiği, yine işçinin bilgisi dışında birbiri ile bağlantısı olan işverenler tarafından sürekli giriş çıkışlarının yapıldığı sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Özellikle birlikte istihdam söz konusu olabilmektedir.
  Mahkemece her ne kadar “ücret alacaklarından her işveren çalıştığı süre itibariyle sorumlu olduğundan davacı taraf 2002 yılından önceki çalışmaları hakkında önceki dönem işverenlerine husumet yöneltmediğinden bu dönemler için hesaplama yapılmadığı” gerekçesiyle davacının fazla çalışma, genel ve hafta tatili ücret alacakları talebi davalı şirket nezdinde geçen süre ile sınırlı olarak kabul etmiş ise de; davacının sigortalı gösterildiği şirketler tarafından birlikte istihdam edildiği anlaşıldığından tarafların iddia ve savunmaları dikkate alınarak davacının fazla çalışma, genel tatil ve hafta tatili ücreti taleplerinin tüm süreye göre hesaplanarak hüküm altına alınması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır
   
               

  DAVA                        :Davacı, kıdem tazminatı, izin ücreti, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, genel tatil ücreti alacaklarının  ödetilmesine  karar verilmesini istemiştir.
              Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
              Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi İ.Tav tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı, iş sözleşmesini çalışma koşullarının ağırlaştırılması ve sigortalı gösterilmemesi üzerine feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatı ile izin ücreti, fazla çalışma, hafta ve genel tatil ücret alacaklarını istemiştir.
              B) Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı, davacının 11/07/2002 tarihinde çalışmaya başladığını, 17/04/2003 tarihinde emekli olması nedeni ile ayrıldığını, davacının hizmet süresinin tam bir yıl olmadığından kıdem tazminatı isteminin yerinde olmadığını, davacının  11/07/2002 tarihinde işe başlamadan önce  ayrı bir  işveren olan Yem Viks. Yem Katkı Maddeleri San. Tic. AŞ'de 01/07/1995 tarihinden 10/07/2002 tarihine kadar çalıştığını, bu tarihte şirketten ayrıldığını, ayrılırken 3.745,01 TL kıdem tazminatı ve  976,920 TL yıllık izin ücretini de alarak adı geçen şirketi ibra ettiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
              C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının  iş sözleşmesini fesihte haklı olduğu gerekçesiyle davanın  kısmen kabulüne karar verilmiştir.
              D) Temyiz:
  Kararı taraflar temyiz etmiştir.
              E) Gerekçe:
              1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
              2- Davacının çalışma süresi çekişmelidir.
              Davacı, 01.04.2005 tarihine kadar çalıştığını, tüm çalışma süresi içinde sigortalı gösterildiği şirketlerin irtibatlı olduğu Orhan ELİBOL'un şoförlüğünü yaptığını, şirketler arasında giriş ve çıkış yapıldığını, bu şirketlerin ortaklarının aynı olduğunu ileri sürerek talepte bulunmuştur.
              Karara esas alınan bilirkişi raporunda davacının 01.01.2002-01.04.2004 tarihleri arasındaki çalışmalarının davalı şirket nezdinde gerçekleştiği, 2002 tarihinden önceki çalışmalarının başka iş yerlerinde geçtiği kabul edilerek davalı şirket nezdindeki çalışmalarına ilişkin genel ve hafta tatili ile fazla çalışma ücret alacakları hesaplanmıştır.
              Davacı tanığı, davacının Orhan Elibol'un şoförlüğünü yaptığını, davalı tanığı ise davacının sigortalı gösterildiği şirketlerin davacının şoförlüğünü yaptığı Orhan Elibol ve kardeşlerine ait olduğunu beyan etmişlerdir. Dosya  içinde yer alan ticaret sicil kayıtları da davalı tanık beyanlarını doğrulamaktadır.
              Kural olarak farklı tüzel kişiliği haiz şirketlerde geçen hizmetlerin birleştirilmesi mümkün olmaz. Ancak çalışma hayatında işçinin sigorta kayıtlarında yer alan işverenin dışında başka işverenlere hizmet verdiği, yine işçinin bilgisi dışında birbiri ile bağlantısı olan işverenler tarafından sürekli giriş çıkışlarının yapıldığı sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Özellikle birlikte istihdam söz konusu olabilmektedir.
  Mahkemece her ne kadar “ücret alacaklarından her işveren çalıştığı süre itibariyle sorumlu olduğundan davacı taraf 2002 yılından önceki çalışmaları hakkında önceki dönem işverenlerine husumet yöneltmediğinden bu dönemler için hesaplama yapılmadığı” gerekçesiyle davacının fazla çalışma, genel ve hafta tatili ücret alacakları talebi davalı şirket nezdinde geçen süre ile sınırlı olarak kabul etmiş ise de; davacının sigortalı gösterildiği şirketler tarafından birlikte istihdam edildiği anlaşıldığından tarafların iddia ve savunmaları dikkate alınarak davacının fazla çalışma, genel tatil ve hafta tatili ücreti taleplerinin tüm süreye göre hesaplanarak hüküm altına alınması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.
              F) Sonuç:
              Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 23.01.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ