• BİRLEŞTİRİLEN HER DAVA İÇİN AYRI AYRI HÜKÜM KURULMASININ GEREKMESİ

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2011/27037
  2011/18361
  16.06.2011
  İlgili Kanun / Madde
  4857.S.İşK/32
     
  • BİRLEŞTİRİLEN HER DAVA İÇİN AYRI AYRI HÜKÜM KURULMASININ GEREKMESİ
    ÖZETİ HUMK' nun 45. maddesine göre, ayrı ayrı açılmış davaların aralarında bağlantı bulunmaları koşulu ile birleştirilerek bakılabilmeleri mümkündür.
  Ancak, birleştirme kararı, taraflar arasındaki uyuşmazlığı esastan çözen bir karar değildir. Bu karar, sadece birleştirilen davaların tahkikat safhalarının müşterek cereyan etmesi sonucunu doğurmaktadır. Davaların birbirlerinin içerisinde erimesi, tek bir davaya dönüşmeleri gibi bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle, davaların ayrı ayrı karara bağlanması, yargılama giderleri ile vekâlet ücretlerinin ayrı ayrı tayin edilmesi gerekmektedir
   
               


  DAVA                                   :Davacı, ücret alacağına yönelik itirazın iptaline, davalı aleyhine % 40 icra inkâr tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
                                       Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                                        Hüküm süresi içinde davacı ile davalılardan Nokta Basın A.Ş avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi F.Benli tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, davalı Nokta Basın Anonim Şirketinde 01.10.2004 tarihinde muhabir olarak çalışmaya başladığını,  ücretinin aylık net 750.00 TL olduğunu,  2005 yılı Ocak- Temmuz ayları arasındaki çalışma dönemine ait ücretlerinin ve Basın İş Kanunundan kaynaklanan günlük % 5 oranındaki işlemiş faiz alacağının ödenmediğini,  bu alacaklarının tahsili amacı ile Ankara 31. İcra Müdürlüğü'nün 2005/10435 ve 2005/14594 sayılı dosyaları üzerinden yürütülen icra takiplerinin davalı şirketin haksız itirazı nedeni ile durduğunu ileri sürmüş ve itirazın iptali ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir.
  Davacı;  birleştirilen Ankara 2. İş Mahkemesinin 2007/469 E sayılı dosyası üzerinden açmış olduğu dava da ise Nokta Basın Anonim Şirketinin, davalı Yeni Medya Basın Yayın Anonim Şirketi tarafından devralındığını,  devralan işverenin devirden önceki işçilik alacaklarından sorumlu olduğunu ileri sürerek,  icra takibine konu alacakların davalı Yeni Medya Basın Yayın Anonim şirketinden tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı Nokta Basın Anonim Şirketi vekili; davacının aylık 550.00 TL brüt ücret ile çalıştığını, aylık ücret miktarının belirlenmesi açısından takibe konu alacak yargılamayı gerektirdiğinden icra inkar tazminatına hükmedilemeyeceğini ileri sürmüştür.
  Davalı Yeni Medya Basın Yayın Anonim Şirketi vekili ise; davalı Nokta Basın Anonim Şirketine ait iş yerinin devralınmadığını,  şirketin ortaklarından Ayhan Durgun’un Nokta markasını devraldığını, devralan işveren sıfatı taşımadıklarından işçilik alacaklarından sorumlu tutulamayacaklarını beyanla aleyhlerine açılan davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
  Yerel mahkemece; davalı Nokta Basın Anonim Şirketi aleyhine açılan davaların kısmen kabulü ile Ankara 31. İcra Müdürlüğü'nün 2005/10435 E ve 2005/14594 E sayılı dosyaları üzerinden yürütülen takiplere yönelik itirazların kısmen iptaline ve icra inkâr tazminatı isteminin reddine karar verilmiştir.
  Hüküm süresi içerisinde davacı vekili ile davalı Nokta Basın A.Ş.  tarafından temyiz edilmiştir.
  HUMK' nun 45. maddesine göre, ayrı ayrı açılmış davaların aralarında bağlantı bulunmaları koşulu ile birleştirilerek bakılabilmeleri mümkündür.
  Ancak, birleştirme kararı, taraflar arasındaki uyuşmazlığı esastan çözen bir karar değildir. Bu karar, sadece birleştirilen davaların tahkikat safhalarının müşterek cereyan etmesi sonucunu doğurmaktadır. Davaların birbirlerinin içerisinde erimesi, tek bir davaya dönüşmeleri gibi bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle, davaların ayrı ayrı karara bağlanması, yargılama giderleri ile vekâlet ücretlerinin ayrı ayrı tayin edilmesi gerekmektedir.
  Davalı Yeni Medya Basın Yayın Anonim Şirketi aleyhine, Ankara 2. İş Mahkemesinin 2007/469 E sayılı dosyası üzerinden açılan ve bu dosya ile birleştirilen dava hakkında olumlu olumsuz hüküm kurulmaması hatalı olup bu husus bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,  16.06.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ