• BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/14106
  2005/4122
  14.02.2005
  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/13,14,35,56

   
   
  • BİRDEN FAZLA İŞVERENE HİZMET
  • EKSİK İNCELEME

   
    ÖZETİ: Dosya içeriğine göre, davacının kullandığı aracın maliki Ateş Ldt. Şirketi ile davalı şirketin ortakları aynı olup, her iki şirket davacı işe girdiğinde aynı adres olan AŞTİ 51 nolu işyerinde faaliyet göstermektedirler. Davacının kullandığı aracın dava dışı şirkete ait olması davalı işveren kayıtlarında bulunmaması taraflar arasında iş sözleşmesi bulunmadığı sonucunu doğurmaz. Davacı yargılama sırasında aracın kayıtlı olduğu Ateş Ltd.Şti.nin davalı İnan Tur Ltd.Şti.nin taşeronu olduğunu ileri sürmektedir. Mahkemece Otobüs Yazıhanesi işyerinin davalı ile dava dışı Ateş Ltd.Şti.tarafından birlikte kullanılıp kullanılmadığının davacının her iki şirkete birlikte hizmet verip vermediğinin, iki şirket arasında ortaklık veya asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi ve buna göre sonuca gidilmesi gerekir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir
               

  DAVA                        :Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, fazla mesai, izin, ücret
  alacakları ile hafta, bayram ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Ankara AŞTİ 51 nolu işyerinde faaliyet gösteren işyerinde davalıya ait servis aracında şoför olarak çalıştığını iddia eden davacı, iş sözleşmesinin feshi nedeni ile ihbar ve kıdem tazminatı ile işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
  Mahkemece savunmaya değer verilerek, "davalı işverenin kayıtlarında davacı adı bulunmadığı, davacı tanıkları dahi davacının Ateş Seyahat Tur. Ltd. Şirketine ait 06 GFT 37 nolu aracı kullandığını belirttikleri, trafik suç tutanağı ve araç kaydına göre de davacının davalı yanında çalışmadığı, davacı ile davalı arasında iş sözleşmesi bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
  Dosya içeriğine göre, davacının kullandığı aracın maliki Ateş Ldt. Şirketi ile davalı şirketin ortakları aynı olup, her iki şirket davacı işe girdiğinde aynı adres olan AŞTİ 51 nolu işyerinde faaliyet göstermektedirler. Davacının kullandığı aracın dava dışı şirkete ait olması davalı işveren kayıtlarında bulunmaması taraflar arasında iş sözleşmesi bulunmadığı sonucunu doğurmaz. Davacı yargılama sırasında aracın kayıtlı olduğu Ateş Ltd.Şti.nin davalı İnan Tur Ltd.Şti.nin taşeronu olduğunu ileri sürmektedir. Mahkemece Otobüs Yazıhanesi işyerinin davalı ile dava dışı Ateş Ltd.Şti.tarafından birlikte kullanılıp kullanılmadığının davacının her iki şirkete birlikte hizmet verip vermediğinin, iki şirket arasında ortaklık veya asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi ve buna göre sonuca gidilmesi gerekir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.2.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ