• BİR BAŞKA İŞVERENE AİT İŞYERİNE DAİMİ OLARAK GÖNDERİLME

  İlgili Kanun/md:
  1475 S.İşk/16/II
  4857 S. İşK/22
  l BİR BAŞKA İŞVERENE AİT İŞYERİNE DAİMİ OLARAK GÖNDERİLME
  lİHBAR TAZMİNATI
  ÖZÜ: Görevlendirme yazısının içeriğine göre davacı bir başka işverene ait işyerine daimi olarak çalışmak üzere gönderilmiştir.Mevcut olgulara göre bu eylemle akdin işveren tarafından feshedildiği kabul edilmelidir. Böyle olunca davacının ihbar tazminatı isteğinin de hüküm altına alınması gerekir.

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  ESAS NO: 2003/10121
  KARAR NO: 2003/22205
  TARİHİ: 18.12.2003

  DAVA :Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, yıllık izin, fazla mesai ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  YARGITAY   KARARI

  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm temyiz itirazları ile davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Mahkemece davacının bir başka yerdeki işyerine nakledilmek suretiyle çalışma şartlarında esaslı tarzda değişiklik yapıldığı için hizmet akdinin davacı işçi tarafından feshedildiği sonucuna varılmıştır. Ancak, davacının nakledildiği ileri sürülen işyeri dava dışı Eroğlu Giyim Ltd. Şti'ne ait olup, davacı bu işverenle hizmet akdi ilişkisi kurmamış ve fiilen de bu işyerinde çalışmıştır.
  Somut olayda, işyeri devri sözkonusu olmadığı gibi aynı işverenin 'başka "bir işyerine nakil olgusu da bulunmamaktadır. Görevlendirme yazısının içeriğine göre davacı bir başka işverene ait işyerine daimi olarak çalışmak üzere gönderilmiştir.Mevcut olgulara göre bu eylemle akdin işveren tarafından feshedildiği kabul edilmelidir. Böyle olunca davacının ihbar tazminatı isteğinin de hüküm altına alınması gerekir. Yazılı gerekçe ile anılan isteğin reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.12.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.

                                  
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ