• BİR BAŞKA İŞÇİNİN KREDİ KARTIYLA ALIŞ VERİŞ YAPMA

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/25/II
  1475 S.İŞK/14

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ                                                                         

  Esas No: 2004/24113
  Karar No: 2005/14190
  Tarihi: 21.04.2005

  l BİR BAŞKA İŞÇİNİN KREDİ KARTIYLA ALIŞ VERİŞ YAPMA
  l HAKLI FESİH
  l İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİKTEN SONRA TALEP EDEMEME

  ÖZETİ: Davacının davalı belediyeye ait işyerinde çalıştığı sırada işyerine başka bir işçi adına gelen kredi kartını gizlice alarak bu kredi kartıyla 940.000.000 TL. tutarında alışveriş yaptığı, kart sahibinin sarf belgeleri geldiğinde durumun ortaya çıktığı ve sarf fişlerinde yapılan inceleme sonucu harcama fişlerindeki imzaların davacıya ait olduğunun saptanması üzerine hizmet aktinin işveren tarafından bu olay sebebiyle feshedildiği anlaşılmaktadır. Davacının bu eylemi suç niteliğinde olduğu gibi doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmayan bir davranıştır.

  DAVA: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı ile izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Davacının davalı belediyeye ait işyerinde çalıştığı sırada işyerine başka bir işçi adına gelen kredi kartını gizlice alarak bu kredi kartıyla 940.000.000 TL. tutarında alışveriş yaptığı, kart sahibinin sarf belgeleri geldiğinde durumun ortaya çıktığı ve sarf fişlerinde yapılan inceleme sonucu harcama fişlerindeki imzaların davacıya ait olduğunun saptanması üzerine hizmet aktinin işveren tarafından bu olay sebebiyle feshedildiği anlaşılmaktadır. Davacının bu eylemi suç niteliğinde olduğu gibi doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmayan bir davranıştır. Bu sebeplerle işverenin hizmet aktini feshetmesi 4857 sayılı yasanın 25/II maddesine uygun düşmektedir. Davacının ihbar ve kıdem tazminatı isteminin reddi gerekirken kabulü hatalıdır.
  2. Davalı tarafından dosyaya ibraz edilen 21.7.1997 –4.8.1997, 12.6.2000-21.6.2000, 3.7.2001-13.8.2001, 29.7.2002-19.8.2002 tarihlerinde izin kullandığına dair belgelerin bir değerlendirmeye tabi tutulmadan izin ücretinin karar altına alınması doğru değildir.
  3. Davacı dava dilekçesinde faiz isteminde bulunmadığı halde HUMK.nun 74.maddesine aykırı şekilde faize karar verilmesi de bozma nedenidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ