• BİLİRKİŞİNİN GÖRÜŞÜNE BAŞVURABİLMEK İÇİN HAKİMİN GENEL HUKUK BİLGİSİYLE ÇÖZEMEYECEĞİ ÇÖZÜMÜ TEKNİK VEYA ÖZEL BİLGİYİ GEREKTİREN BİR DURUMUN OLMASININ GEREKMESİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/17124
  2007/30941
  22.10.2007
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
  2821 S.SK/31
   
  •  
  •  
  • BİLİRKİŞİNİN GÖRÜŞÜNE BAŞVURABİLMEK İÇİN HAKİMİN GENEL HUKUK BİLGİSİYLE ÇÖZEMEYECEĞİ  ÇÖZÜMÜ TEKNİK VEYA ÖZEL BİLGİYİ GEREKTİREN BİR DURUMUN OLMASININ GEREKMESİ
  • İŞLETME GEREKLERİNDEN KAYNAKLANAN FESHTE SAVUNMA ALINMASINA GEREK OLMAMASI
  • SALT İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİ OLMANIN SENDİKAL NEDENLERLE FESİH ANLAMINA GELMEYECEĞİ
  • BELEDİYE YASASININ PERSONEL GİDERLERİNİN %30 AŞMAYACAĞI KURALININ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ İÇİN YETERLİ OLMAYACAĞI
    ÖZETİ: Mahkeme çözümü Özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin görüşüne başvurabilir. Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişi dinlenemez.
  davalı işveren fesih bildiriminde, işletme gereklerine dayalı neden belirttiğinden ve davacının davranışlarında dayanmadığından 4857 sayılı İş Kanunu'nun 19/2 maddesi uyarınca davacı işçinin savunmasının alınması da gerekli olmadığından, mahkemece "davacının iş sözleşmesini feshederken savunmasını almadığı, fesih bildiriminde neden belirtmediği" şeklinde değerlendirme yapılması da hatalıdır. Keza salt işyeri sendika temsilciliği iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğinin göstergesi olmadığından ve davacı sendikal faaliyetler nedeni ile iş sözleşmesinin feshedildiğini kanıtlayamadığından, işe başlatmama tazminatının bu gerekçe ile davacı iddiası karşılanacak şekilde belirlenmesi gerekirdi. Tüm bu aykırılıklara rağmen, 5393 sayılı Belediye Yasası'nın personel giderlerinin %30 aşmayacağı şeklinde getirdiği kuralın iş sözleşmesinin feshi için yeterli olmadığı, sadece yeni personel alımını engellediği, norm kadro uygulamasına geçilmeden iş gücü fazlalığından söz edilemeyeceği, davalı işverenin geçerli feshi kanıtlayamadığı anlaşıldığından, sonuç itibari ile feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine
               

  DAVA                      :Davacı,iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan ve sendikal
  nedenle feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkemece, feshin geçersizliğine , davacının işe iadesine karar verilirken, fesihte sendikal neden bulunmadığı kabul edilmiştir.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 275. maddesinde belirtildiği gibi, mahkeme çözümü Özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin görüşüne başvurabilir. Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişi dinlenemez. Somut uyuşmazlıkta iş sözleşmesinin işletmeden kaynaklanan geçerli nedenle feshi konusunda mahkemece hukukçu bilirkişiden rapor alınmış ise de, mahkeme hakiminin genel hukuk bilgisi ile çözümlenmesi mümkün olan bu konuda hukukçu bilirkişi dinlemesi yönüne gitmesi anılan usul kuralına aykırıdır. Ayrıca davalı işveren fesih bildiriminde, işletme gereklerine dayalı neden belirttiğinden ve davacının davranışlarında dayanmadığından 4857 sayılı İş Kanunu'nun 19/2 maddesi uyarınca davacı işçinin savunmasının alınması da gerekli olmadığından, mahkemece "davacının iş sözleşmesini feshederken savunmasını almadığı, fesih bildiriminde neden belirtmediği" şeklinde değerlendirme yapılması da hatalıdır. Keza salt işyeri sendika temsilciliği iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğinin göstergesi olmadığından ve davacı sendikal faaliyetler nedeni ile iş sözleşmesinin feshedildiğini kanıtlayamadığından, işe başlatmama tazminatının bu gerekçe ile davacı iddiası karşılanacak şekilde belirlenmesi gerekirdi. Tüm bu aykırılıklara rağmen, 5393 sayılı Belediye Yasası'nın personel giderlerinin %30 aşmayacağı şeklinde getirdiği kuralın iş sözleşmesinin feshi için yeterli olmadığı, sadece yeni personel alımını engellediği, norm kadro uygulamasına geçilmeden iş gücü fazlalığından söz edilemeyeceği, davalı işverenin geçerli feshi kanıtlayamadığı anlaşıldığından, sonuç itibari ile feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine,fesih sebebine göre işe başlatmama tazminatının belirlenmesine karar verilmesi yerinde olduğundan, belirtilen nedenler temyiz nedeni yapılmamış olup, kararın açıklanan gerekçelerle ONANMASINA,22.10.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ