• BİLİRKİŞİ TARAFINDAN HESAPLANIP BOZMA DIŞI TUTULARAK KESİNLEŞEN KIDEM TAZMİNATI ALACAĞININ LİKİT OLMASI

  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/13048
  2016/17879
  15.06.2016
  İlgili Kanun / Madde

  1475  S. İşK. /14


   
     
  • BİLİRKİŞİ TARAFINDAN HESAPLANIP BOZMA DIŞI TUTULARAK KESİNLEŞEN KIDEM TAZMİNATI ALACAĞININ LİKİT OLMASI
  • İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİNİN GEREKMESİ
   
  ÖZETİ   Davacının icra inkar tazminatına hak kazanıp kazanmadığı taraflar arasında uyuşmazlık konusudur. Bilindiği üzere icra inkar tazminatına hak kazanılması için bunun açıkça talep edilmesi ve alacağın likit olması gerekmektedir. Somut olayda davacının talebi daha önce bilirkişi raporuyla tespit edilip hüküm altına alınan ve bozma dışı kalarak kesinleşen kıdem tazminatı alacağına yönelik olduğundan alacak likit olup davacı lehine icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekirken bu talebin reddine karar verilmesi de hatalıdır
                 
   
       
               

  DAVA : Davacı, icra takibine yapılan itirazın iptali ve icra inkar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, davacının davalı işveren nezdinde bir dönem işçi olarak çalıştığını, davalı hakkında kıdem tazminatı ile bir kısım talepler ile ilgili dava açtığını, davanın kıdem tazminatı açısından kesinleştiğini, bu amaçla icra takibinde bulunduklarını ve işverenin haksız olarak takibe itiraz ettiğini iddia ederek itirazın iptali ile takibin devamına ve icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davacının iddialarının yerinde olmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının bilirkişice hesaplandığı kadar kıdem tazminatı alacağı olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacının kıdem tazminatı alacağının miktarı taraflar arasında uyuşmazlık konusudur. Davacı tarafından daha önce açılan ve ... İş Mahkemesi’nin ......./...... Esas sayılı dosyasının kıdem tazminatı dışarıda kalacak şekilde bozulduğu görülmektedir. Bu şekilde bozma kapsamı dışında kalan alacak kesinleşmiştir. Bu alacağın ....... İş Mahkemesi dosyasında alınan bilirkişi raporunda miktarı tespit edilmiştir. Mahkemece davacının talebi de dikkate alınarak bu miktar üzerinden hüküm kurulması gerekirken gerek olmamasına rağmen alınan bilirkişi raporunda belirtilen daha düşük miktara hükmedilmesi yerinde değildir.
  3-Davacının icra inkar tazminatına hak kazanıp kazanmadığı taraflar arasında uyuşmazlık konusudur. Bilindiği üzere icra inkar tazminatına hak kazanılması için bunun açıkça talep edilmesi ve alacağın likit olması gerekmektedir. Somut olayda davacının talebi daha önce bilirkişi raporuyla tespit edilip hüküm altına alınan ve bozma dışı kalarak kesinleşen kıdem tazminatı alacağına yönelik olduğundan alacak likit olup davacı lehine icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekirken bu talebin reddine karar verilmesi de hatalıdır.
  Sonuç:
  Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 15.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ