•  BİLİRKİŞİ RAPORUNUN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN İKİ HAFTA İÇERİSİNDE TARAFLARIN BİLİRKİŞİ RAPORUNA KARŞI BEYANDA BULUNMA HAKLARININ BULUNDUĞU

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/11714
  2018/5280
  14.03.2018
  İlgili Kanun / Madde

  6100 S. HMK/281

   
     
  •  BİLİRKİŞİ RAPORUNUN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN İKİ HAFTA İÇERİSİNDE TARAFLARIN BİLİRKİŞİ RAPORUNA KARŞI BEYANDA BULUNMA HAKLARININ BULUNDUĞU
    ÖZETİ  6100 sayılı HMK'nın     281. madde hükmüne göre, taraflar, bilirkişi raporunun, kendilerine tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde, raporda eksik gördükleri hususların, bilirkişiye tamamlattırılmasını; belirsizlik gösteren hususlar hakkında ise bilirkişinin açıklama yapmasının sağlanmasını veya yeni bilirkişi atanmasını mahkemeden talep edebilirler. Bu hükme rağmen  Mahkemece davalının rapora itiraz süresi beklenmeden davanın sonuçlandırılması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  .
   
   
               
  MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ
  DAVA  : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, izin ücreti, bakiye ücret alacağı, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
                                      Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
           Hüküm süresi içinde davalılar avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:       

  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı, davalı işyerlerinin aynı adreste yer alan ortakları ve faaliyet konuları aynı olan firmalar olduğunu, çalışma süresi içerisinde her iki firmanın işlerini yaptığını, işten çıkartıldığını, kesici olarak çalıştığını, haklarının ödenmediğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının davalılardan tahsilini talep etmiştir.
  B) Davalılar Cevabının Özeti:
  Davalılar; öncelikle zaman aşımı itirazları olduğunu, davacı ile Özel Deri Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında herhangi bir hukuki ilişki bulunmadığından husumet itirazları olduğunu, davacının iş akdinin devamsızlık sebebiyle haklı olarak feshedildiğini savunarak davanın reddini  talep etmiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:
  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak,davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı davalılar vekili temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  Davalılar vekiline bilirkişi raporu duruşmada tebliğ edilmiş olup, beyanda bulunmak üzere süre talep etmiştir. Mahkemece daha önce bilirkişi kök ve ek raporlarının alındığını, alınan raporun ikinci rapor olduğunu ve uyapa taranarak kaydediliğinden davanın uzamasına sebebiyet verilmemesi nedeniyle talebin reddine karar verilmiştir. 6100 sayılı HMK'nın     281. madde hükmüne göre, taraflar, bilirkişi raporunun, kendilerine tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde, raporda eksik gördükleri hususların, bilirkişiye tamamlattırılmasını; belirsizlik gösteren hususlar hakkında ise bilirkişinin açıklama yapmasının sağlanmasını veya yeni bilirkişi atanmasını mahkemeden talep edebilirler. Bu hükme rağmen  Mahkemece davalının rapora itiraz süresi beklenmeden davanın sonuçlandırılması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı  nedenden dolayı BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.03.2018 gününde oybirliği ile karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ