• BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA ZAMANAŞIMININ BÜTÜN ALACAKLAR İÇİN KESİLECEĞİ

  İlgili Kanun / Madde
  6100 S. HMK/107

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2022/1801
  Karar No. 2022/2724
  Tarihi: 02/03/2022

  lBELİRSİZ ALACAK DAVASINDA ZAMAN-AŞIMININ BÜTÜN ALACAKLAR İÇİN KESİLECEĞİ
  lBELİRSİZ ALACAK DAVASINDA ISLAH TALEBİNE KARŞI YAPILAN ZAMANAŞIMI İTİRAZININ SONUCA ETKİLİ OLMADIĞI

  ÖZETİ: Dava, belirsiz alacak davası olarak açılmış olduğundan, davaya konu işçilik alacaklarının tamamı bakımından davanın açıldığı tarihte zamanaşımı kesilmiş olup, yargılama sırasındaki her esaslı usuli işlemle kesilmeye devam edecektir. Buna göre, yargılamada alacağın zamanaşımına uğramadığı ve ıslah talebine karşı yapılan zamanaşımı def'i de sonuca etkili olmadığından, salt davaya karşı zamanaşımı def'i dikkate alınarak hesaplama yapılmalı ve neticesine göre uyuşmazlık konusu talepler hakkında hüküm kurulmalıdır.

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Y A R G I T A Y  K A R A R I
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili dava dilekçesinde, davacının 14.12.2010 - 24.01.2015 tarihleri arasında davalı şirkete ait işyerinde satış danışmanı olarak çalıştığını, en son aldığı ücretin asgari ücret olduğunu, ayrıca asgari geçim indirimi aldığını, her ay prim ödendiğini, yemek ücreti verildiğini, çoğunlukla mesai saatlerinin uzadığını, fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini, işyerinden izin almakla birlikte sağlık problemleri nedeniyle raporlu olduğu halde 24.01.2015 tarihinde haksız ve bildirimsiz olarak işten çıkarıldığını, tedavi görmekte olan davacının sürekli doktor kontrolünde bulunduğundan çalışmadığını ileri sürerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve fazla mesai ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  Davacı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili cevap dilekçesinde, davacının davalı işyerinin İzmit Gebze mağazasında part time satış danışmanı olarak çalıştığını, ücretsiz izin aldığını, davacının sağlık sorunlarından bahsetmediğini, isteği üzerine Fatih mağazasına atamasının yapıldığını, ancak işbaşı yapılmadığından hakkında devamsızlık tutanakları düzenlendiğini, devamsızlık günlerine ait sağlık raporu veya mazeret sunmadığını, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkememizce davanın reddine yönelik 26.05.2016 tarihli ilk karar davacı vekilinin temyiz başvurusu üzerin Dairemizin 29.09.2020 tarih, 2016/25229 esas ve 2020/9722 karar sayılı ilamında yazılı gerekçelerle bozulmuş, Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz Başvurusu:
  Karar taraf vekillerince yasal süresi içinde temyiz edilmiştir.
  Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
  2-Taraflar arasında fazla mesai alacağının zamanaşımına uğrayıp uğramadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
   Somut uyuşmazlıkta dava, belirsiz alacak davası olarak açılmış olduğundan, davaya konu işçilik alacaklarının tamamı bakımından davanın açıldığı tarihte zamanaşımı kesilmiş olup, yargılama sırasındaki her esaslı usuli işlemle kesilmeye devam edecektir. Buna göre, yargılamada alacağın zamanaşımına uğramadığı ve ıslah talebine karşı yapılan zamanaşımı def'i de sonuca etkili olmadığından, salt davaya karşı zamanaşımı def'i dikkate alınarak hesaplama yapılmalı ve neticesine göre uyuşmazlık konusu talepler hakkında hüküm kurulmalıdır.
  Mahkemece, bu yön gözetilmeden, davalının ıslah talebine karşı ileri sürdüğü zamanaşımı savunmasına itibar edilerek yazılı gerekçeyle hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir 
  Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 02/03/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ