• BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA ZAMANAŞIMI

  İlgili Kanun / Madde
  6100 S. HMK/107
  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2022/1610
  Karar No. 2022/2819
  Tarihi: 03.03.2022

  lBELİRSİZ ALACAK DAVASINDA ZAMANAŞIMI
  lBOZMA KAPSAMI DIŞINDA TUTULAN KONUDA İLK KARARDAN FARKLI BİÇİMDE YENİDEN KARAR VERİLEMEYECEĞİ

  ÖZETİ: Dava niteliği itibariyle HMK 107. maddesine göre açılmış belirsiz alacak davası olup, bozma öncesinde Mahkemece isabetli şekilde belirsiz alacak davasının açılması itibariyle tüm alacak bakımından zamanaşımının kesildiği gözetilerek, davalılarca ıslaha karşı ileri sürülen zamanaşımı savunmasına itibar edilmeksizin 26.03.2015 havale tarihli bilirkişi kök raporundaki hesaplamalara göre dava tarihinden itibaren faiz işletilerek hüküm kurulmuş ve yerinde olan bu uygulama bozma kapsamı dışında bırakılmıştır. Buna karşın, Mahkemece bozma ilamındaki başka bir anlatım hatalı yorumlanarak, bozma sonrası fazla mesai ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücretinin ıslaha karşı zamanaşımı savunması dikkate alınarak hüküm altına alınması isabetsiz olup, yeniden bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Y A R G I T A Y  K A R A R I
  Davacı isteminin özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin 19.08.2009 ile 01.04.2013 tarihleri arasında davalı şirketlerin Afganistan ve Libya şantiyelerinde elektrik ustası olarak son olarak 1.900 USD ücretle çalıştığını, üç öğün yemek ve kalacak yer de verildiğini, 07.00-19.00 ve 19.00-07.00 arası iki haftada bir değişen vardiyada tüm hafta tatillerinde ve dini bayramların ilk günü hariç tüm ulusal bayram genel tatil günleri çalıştığını, iş bitimi iş sözleşmesinin feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı taraflar davanın reddini istemiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporu doğrultusunda, yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Karar, davalılarca temyiz edilmiştir.
  Yargıtay (Kapatılan)22. Hukuk Dairesinin 10.02.2020 tarih, 2016/28989 Esas 2020/2094 Karar sayılı ilamı ile davalı Ayken Elektrik Limited Şirketi vekilinin gerekçesiz temyiz dilekçesi ile davalı Yenigün İnşaat Anonim Şirketi vekilinin diğer temyiz itirazları reddedilerek, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacakları bakımından beyanları hesaplamalara esas alınan davacı tanıklarının kendi çalışma dönemlerindeki çalışma şekli ile ilgili bilgi sahibi olabileceklerinden bu dönemle sınırlı olarak ifadelerine itibar edilebileceği gözetilerek, tanıkların davalı işyerinde çalışma sürelerini gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları temin edilerek, davacı ile birlikte çalıştıkları sürelerle bağlı kalınarak talep edilen ücret alacakları yönünden yeniden bir değerlendirme yapılması gerektiği gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.
  Mahkemece bozma ilamına uyulmak suretiyle yapılan yargılama sonucunda, tanıkların Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre yurt dışında davacı ile birlikte çalıştıkları süreler gözetilmek suretiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Karar süresi içinde tüm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
  Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalıların tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
  2-Taraflar arasında ıslaha karşı zamanaşımı def’i konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
  Somut uyuşmazlıkta; dava niteliği itibariyle HMK 107. maddesine göre açılmış belirsiz alacak davası olup, bozma öncesinde Mahkemece isabetli şekilde belirsiz alacak davasının açılması itibariyle tüm alacak bakımından zamanaşımının kesildiği gözetilerek, davalılarca ıslaha karşı ileri sürülen zamanaşımı savunmasına itibar edilmeksizin 26.03.2015 havale tarihli bilirkişi kök raporundaki hesaplamalara göre dava tarihinden itibaren faiz işletilerek hüküm kurulmuş ve yerinde olan bu uygulama bozma kapsamı dışında bırakılmıştır. Buna karşın, Mahkemece bozma ilamındaki başka bir anlatım hatalı yorumlanarak, bozma sonrası fazla mesai ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücretinin ıslaha karşı zamanaşımı savunması dikkate alınarak hüküm altına alınması isabetsiz olup, yeniden bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ:
  Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 03.03.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ