• BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/11

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2008/1396
  Karar No. 2008/34639
  Tarihi: 22.12.2008    
                                                                 
  l BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ
  l ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE ÜCRETİNDEN İNDİRİM YAPILMASI
  l KISMİ DAVANIN AYNI ZAMANDA TESPİT NİTELİĞİNDE OLMASI
  l İNDİRİMİN ASIL ALACAĞIN TAMA-MAMINDAN YAPILMASI
  l İNDİRİM NEDENİYLE RED EDİLEN MİKTAR İÇİN DAVALI YARARINA VEKALET ÜCRETİ TAKDİR EDİLEMEYECEĞİ

  ÖZETİ: Mahkemece bozma üzerine yapılan yargılama sonunda, bu kez %50oranında indirim indirimli alacak 13.890,98 YTL olduğu belirlenmesine rağmen talep edilen 3.000, 00 YTL miktara %50 oranında indirim uygulanarak 1.500,00 YTL alacağın tahsiline fazlaya ilişkin istemin reddine ve davalı yararına ret nedeni ile vekalet ücretine kara verilmiştir.
  Fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak açılan kısmi dava, aynı zamanda taraflar arasında talep edilecek uyuşmazlık konusu alacağın tespiti niteliğindedir. Kısaca kısmi davanın eda davası niteliği yanında, ayrı zamanda tespit davası niteliği vardır.
  Açıklanan nedenle; açılan dava kısmi dava olduğundan, kısmi davanın tespit niteliği dikkate alınarak, indirimin belirlenen asıl alacağa uygulanması gerekir Belirlenen asıl alacak talepten fazla olduğu halde, talep edilen miktara indirim uygulanarak fazlaya ilişkin isteminde reddine, ret nedeni ile davalı yararına vekalet ücretine kara verilmesi isabetsizdir.

  DAVA: Davacı, bakiye süre ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkemece, belirlenen alacak talep edilenden fazla olmasına rağmen % 50 oranında yapılan indirim talep edilene de uygulanarak, alacağın kısmen kabulüne, fazlaya ilişkin isteğin reddine, reddedilen miktar yönünden ise davalı yararına vekalet ücretine karar verilmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi B.Kar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığını, sözleşme süresi bitmeden iş sözleşmesinin feshedildiğini belirterek bakiye süre ücret alacağının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemenin verdiği ve davacının belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştığı gerekçesi ile verdiği ret kararının Dairemizin 25.04.2006 gün ve 2005/32899 E, 2006/11618 K sayılı ilamı ile "Davacı ile davalı arasında 625 Sayılı Yasa hükümlerine göre 1.9.2003-31.8.2004 tarihleri arasında bir yıl süreli yapılan iş sözleşmesi sözleşmenin 5.maddesi gereğince bitimden bir ay önce sona erdirileceği taraflarca karşı tarafa bildirilmediğinden Borçlar Kanunun 339.maddesi gereğince bir yıl yenilenmiş sayılır. Akit belirsiz süreli iş akdine dönüşmemiştir. Davacının iş akdi ise 1.10.2004 tarihi itibarıyla feshedilmiştir. Yani davacı bakiye süre ücretine hak kazanmıştır. Davacının davalıya verdiği ibranamede bakiye süre ücretinden feragat ettiğine ilişkin bir ibare bulunmamaktadır. Böyle olunca ödenen ihbar tazminatı mahsup edilerek Borçlar Kanunun 325/2 maddesi gereğince araştırma ve indirimde yapılmak suretiyle davanın kabulüne karar vermek gerekirken reddine hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir" gerekçesi ile bozulması üzerine, ihbar tazminatı mahsup edilerek belirlenen alacağın davacı vekili tarafından ıslah edilmiş ve mahkemece ıslah edilen miktar %50 oranında indirime tabi tutularak alacağın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Verilen kararın taraf vekilleri tarafından temyizi üzerine bu kez Dairemizin 26.07.2007 gün ve 11878–19648 sayılı ilamı ile bozmadan sonra ıslah yapılamayacağı gerekçesi ile bozulmasına karar verilmiştir.
  Mahkemece bozma üzerine yapılan yargılama sonunda, bu kez %50oranında indirim indirimli alacak 13.890,98 YTL olduğu belirlenmesine rağmen talep edilen 3.000, 00 YTL miktara %50 oranında indirim uygulanarak 1.500,00 YTL alacağın tahsiline fazlaya ilişkin istemin reddine ve davalı yararına ret nedeni ile vekalet ücretine kara verilmiştir.
  Fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak açılan kısmi dava, aynı zamanda taraflar arasında talep edilecek uyuşmazlık konusu alacağın tespiti niteliğindedir. Kısaca kısmi davanın eda davası niteliği yanında, ayrı zamanda tespit davası niteliği vardır.
  Açıklanan nedenle; açılan dava kısmi dava olduğundan, kısmi davamı tespit niteliği dikkate alınarak, indirimin belirlenen asıl alacağa uygulanması gerekir Belirlenen asıl alacak talepten fazla olduğu halde, talep edilen miktara indirim uygulanarak fazlaya ilişkin isteminde reddine, ret nedeni ile davalı yararına vekalet ücretine kara verilmesi isabetsizdir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 22.12.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ