• BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ

  İlgili Kanun/md:
  1475 s.İşK: 9
  BK:161, 313, 325
  4857 s.İşK:11

  l BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ
  l CEZAİ ŞART VE İŞVERENİN TEMERRÜDÜ
  ÖZÜ: Dosyadaki bilgi ve belgelerden sözleşmenin kim tarafından feshedildiği anlaşılamamaktadır. Böyle olunca sona eren sözleşmeyi ücretleri eksik ödenen davacının haklı sebeple feshettiğinin kabulü gerekmektedir.
  Böyle olunca taraflar arasındaki sözleşmenin 9.maddesi uyarınca cezai şarta ve sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar mahrum kalman ücretin de Borçlar Kanunu 16l/son ve 325 maddeleri de dikkate alınarak hüküm altına alınması gerekirken reddedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  T.C.

  YARGITAY

  9. Hukuk Dairesi

  ESAS NO: 2003/4264
  KARAR NO: 2003/18705
  TARİHİ: 04.11.2003

  DAVA: Davacı. kıdem,   ihbar tazminatı  ile  diğer işçilik  alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme,  isteği kısmen hüküm altına almıştır,  olmakla dosya incelendi,  gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre. davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacı davalı yanında belirli süreli hizmet sözleşmesi ile çalışmakta iken ücretlerinin eksik ödendiğini davacıya hatırlatması üzerine iş akdinin işveren tarafından feshedildiğini bu nedenle bakiye ücret ile fark ücret ve cezai şart tazminatının hüküm altına alınmasını istemiştir.
  Olayda davacının aylık ücretinin eksik ödendiği taraflar arasında uyuşmazlık konusu değildir. Her ne kadar davacı sözleşmesinin davalı tarafından feshedildiğini iddia etmiş ise de dosyadaki bilgi ve belgelerden sözleşmenin kim tarafından feshedildiği anlaşılamamaktadır. Böyle olunca sona eren sözleşmeyi ücretleri eksik ödenen davacının haklı sebeple feshettiğinin kabulü gerekmektedir.
  Böyle olunca taraflar arasındaki sözleşmenin 9.maddesi uyarınca cezai şarta ve sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar mahrum kalman ücretin de Borçlar Kanunu 16l/son ve 325 maddeleri de dikkate alınarak hüküm altına alınması gerekirken reddedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,  peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,  4.11.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ