• BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE DÖNÜŞMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857S.İş.K/11,12

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
                                
  Esas No: 2005/22124
  Karar No: 2005/13364
  Tarihi: 14.04.2005         

  l BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE DÖNÜŞMESİ

  ÖZETİ: Taraflar arasında 1.10.2001-30.4.2002 ve 1.5.2002-31.10.2002 yürürlük süreli iki adet hizmet akti olduğu uyuşmazlık konusu değildir. Davalı işverenin 30.10.2002 günlü yazılı teklifi ve davacının da kabul ederek çalışması ile akit bir ay süre ile 30.11.2002 tarihine kadar uzamıştır. Bu durumda, dairemizin kararlılık kazanmış uygulamasına göre akit 31.10.2002 den itibaren ikinci kez uzamakla artık belirsiz süreli hizmet aktine dönüştüğü gibi, bu uzamada tarafların rızası ile sadece bir ay olmakla aktin, altı ay süreli olarak uzadığı kabul edilerek çalışılmayan beş aylık ücret alacağının reddi yerine yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, ücret ve izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Davacının yüzüne karşı HUMK.nun 381 ve 388.maddelerine uygun olarak 18.3.2004 tarihinde tefhim olunan karara karşı davacı vekili temyize cevap yolu ile 8.4.2004 tarihinde temyiz yoluna başvurmakla süresinde olmayan davacının temyiz isteğinin REDDİNE,
  2. Davalının temyizine gelince;
  A) Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  B) Taraflar arasında 1.10.2001-30.4.2002 ve 1.5.2002-31.10.2002 yürürlük süreli iki adet hizmet akti olduğu uyuşmazlık konusu değildir. Davalı işverenin 30.10.2002 günlü yazılı teklifi ve davacının da kabul ederek çalışması ile akit bir ay süre ile 30.11.2002 tarihine kadar uzamıştır. Bu durumda, dairemizin kararlılık kazanmış uygulamasına göre akit 31.10.2002 den itibaren ikinci kez uzamakla artık belirsiz süreli hizmet aktine dönüştüğü gibi, bu uzamada tarafların rızası ile sadece bir ay olmakla aktin, altı ay süreli olarak uzadığı kabul edilerek çalışılmayan beş aylık ücret alacağının reddi yerine yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ