• BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMEİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İş.K/11,12

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No: 2004/18480
  Karar No: 2005/12960
  Tarihi: 12.04.2005         
                 
  l BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMEİ
  l SÖZLEŞMENİN SÜRESİNİN EK SÖZLEŞMEYLE UZATILMASI
  l İHBAR TAZMİNATININ HAK EDİLEMEMESİ

  ÖZETİ: Davacı işçi, ilk olarak 6.9.1999 tarih ve 1 yıl süreli iş sözleşmesi kapsamında doktor olarak çalışmaya başlamış, daha sonra 19.9.2000 tarihinde bir yıl süreli yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Son olarak 6.2.2001 tarihinde ek sözleşme imzalanmış ve bu sözleşmede, 19.9.2001 tarihli sözleşmeye ilave hükümler getirildiği belirtilmiş aynı zamanda 19.9.2000 tarihinde başlamış olan iş sözleşmesinin süresi 5 yıl olarak değiştirilmiştir. Davacı işçinin iş sözleşmesi bu süre dolmadan önce işverence 7.5.2001 tarihinde feshedilmiştir. Böyle olunca, davacı işçi belirli süreli iş sözleşmesiyle çalıştığından ihbar tazminatına hak kazanılmasına olanak bulunmamaktadır.

  DAVA: Taraflar arasındaki ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma ve izin ücreti alacağının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalılar avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 12.4.2005 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalılar adına Avukat K. Ü ile karşı taraf adına Avukat R T geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacı işçi, ilk olarak 6.9.1999 tarih ve 1 yıl süreli iş sözleşmesi kapsamında doktor olarak çalışmaya başlamış, daha sonra 19.9.2000 tarihinde bir yıl süreli yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Son olarak 6.2.2001 tarihinde ek sözleşme imzalanmış ve bu sözleşmede, 19.9.2001 tarihli sözleşmeye ilave hükümler getirildiği belirtilmiş aynı zamanda 19.9.2000 tarihinde başlamış olan iş sözleşmesinin süresi 5 yıl olarak değiştirilmiştir. Davacı işçinin iş sözleşmesi bu süre dolmadan önce işverence 7.5.2001 tarihinde feshedilmiştir. Böyle olunca, davacı işçi belirli süreli iş sözleşmesiyle çalıştığından ihbar tazminatına hak kazanılmasına olanak bulunmamaktadır. Mahkemece anılan isteğin reddi yerine kabulü cihetine gidilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davalı yararına takdir edilen 400 YTL. duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 12.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ