• BELEDİYEDE VİZE DÖNEMİ DIŞINDA ÜCRET ALMADAN ÇALIŞMANIN RESMİ BELGE İLE KANITLANMASININ GEREKMESİ


  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/18933
  2014/1180
  28.01.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK. /17
     
  • BELEDİYEDE VİZE DÖNEMİ DIŞINDA ÜCRET ALMADAN ÇALIŞMANIN RESMİ BELGE İLE KANITLANMASININ GEREKMESİ
  •  
   
  ÖZETİ Davalı Belediye olup yapılan iş ve işlemler resmi kayıtlara dayalı olmak zorundadır. Davacı çalıştı ise hangi tarihlerde çalıştığı, yaptığı çalışmalar somut olarak resmi belgeleriyle ortaya konularak ispatlanmalıdır. Tanık beyanları kanaat oluşturacak tutarlılıkta olmadığı gibi, bazı davalı tanıklarınca da aynı yönde ifade verilse de somut veri bulunmadan ücret almadan yaklaşık 3 yıl kesinti bulunan dönemlerde çalıştığının kabulü hatalıdır.
  r
   
               

              Taraflar arasındaki dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, duruşma için tebliğ edilen 28.01.2014 günü belirlenen saatte temyiz eden davalı taraftan gelen olmadı, karşı taraftan davacı Y.K. G vekili Av.H. Ö geldi. Gelenin huzuru ile duruşmaya başlandı. Duruşmada hazır bulunan tarafın sözlü açıklamaları dinlendi. Duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyadaki belgeler incelendi, gereği görüşüldü:
              1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine.
              2-Davacı vekili, sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini, işe iade kararına rağmen işe başlatılmadığını iddia ederek kıdem, ihbar tazminatı ile işe başlatmama tazminatı, ücret, sosyal yardım alacağının TİS gereği ödenmesi gereken tarihten itibaren işleyen en yüksek işletme kredi faizi, ilave tediye alacağı, yıllık ücretli izin, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil alacaklarının tahsilini talep etmiştir.
              Davalı davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
              Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.
              Davacı davalı Belediye’de yılın belirli aylarında çalıştırılmaktadır. Dosyada davacıya ait hizmet döküm cetveli eksik ise de dosya kapsamına ve bilirkişi tespitine göre toplam çalışması sigorta kayıtları esas alındığında 3 yıl 2 ay  21  gün  iken  mahkemece  tanık  beyanlarına dayalı olarak vizeli dönem dışında da ücretsiz çalıştığı kabulü ile 6 yıl 3 ay 28 gün hizmet süresi üzerinden alacaklar hesaplanmıştır.
              Davalı Belediye olup yapılan iş ve işlemler resmi kayıtlara dayalı olmak zorundadır. Davacı çalıştı ise hangi tarihlerde çalıştığı, yaptığı çalışmalar somut olarak resmi belgeleriyle ortaya konularak ispatlanmalıdır. Tanık beyanları kanaat oluşturacak tutarlılıkta olmadığı gibi, bazı davalı tanıklarınca da aynı yönde ifade verilse de somut veri bulunmadan ücret almadan yaklaşık 3 yıl kesinti bulunan dönemlerde çalıştığının kabulü hatalıdır.
              Mahkemece yapılacak iş, davacının SGK kaydında bulunan sigorta prim ödeme gün sayısı esas alınarak davaya konu alacakların yeniden hesaplanıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken mevcut şekilde hatalı belirlenen hizmet süresi üzerinden yapılan hesaplamalar sonucu alacak kalemlerinin hüküm altına alınması bozmayı gerektirmiştir.
              3-Davalı ıslah talebine karşı süresinde zamanaşımı savunmasında bulunduğu halde bu konuda değerlendirme yapılmaksızın alacakların hüküm altına alınması da bozmayı gerektirmiştir.
              SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 28.01.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ