• BEKLETİCİ MESELE


             T.C.
      YARGITAY
  9. Hukuk Dairesi              
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2016/10128
  2019/22905
  23.12.2019
  İlgili Kanun / Madde

  6100  S. HMK/165

   
     
  • BEKLETİCİ MESELE
    ÖZETİ Bir davadaki asıl sorun hakkında karar verilebilmesi için daha önce çözülmesi gereken bir sorunun başka bir mahkeme tarafından başka bir davada karara bağlanması gereken hallerde bekletici mesele söz konusu olur.
  Derdest olan bir davanın sonuçlanmasının başka bir davada bekletici sorun yapılabilmesi için bekletici mesele yapılacak davanın başka bir mahkemede görülmekte olması ve iki dava arasında bağlantı bulunması gerekir.
  Mevcut olup olmadığı diğer davada kesin olarak karara bağlanacak olan hukuki ilişkinin, kısmen veya tamamen bekletilecek davaya etkili olması, başka bir ifadeyle diğer dava hakkında verilecek hükmün bekletilecek davada verilecek hükmü etkileyecek nitelikte olması gerekir.
  Somut uyuşmazlıkta, davacının hizmet süresi ve ücret miktarının tespitini talep ettiği hizmet tespiti davasının olduğu anlaşılmaktadır.
  Bu hizmet tespiti davasının sonucunun bu davayı doğrudan etkileyeceği anlaşıldığından Mahkemece hizmet tespiti davasının kararının kesinleşmesi beklenerek eldeki davada karar verilmelidir.
   
   
             
  "


  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  A) Davacı isteminin özeti:
  Davacı, bir kısım işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, ulusal bayram genel tatil ücreti, SGK primi, asgari geçim indirimi alacaklarını istemiştir.
  B)Davalı cevabının özeti:
  Davalı vekili, iddia ve taleplerin yersiz olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
  C)Yerel Mahkeme kararının özeti:
  Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, sübut bulduğu gerekçesi ile SGK primi haricindeki taleplerin kabulüne karar verilmiştir.
  D)Temyiz:
  Karar süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  E)Gerekçe:
  6100 sayılı HMK. nın 165/1. maddesi “Bir davada hüküm verilebilmesi, başka bir davaya, idari makamın tespitine yahut dava konusuyla ilgili bir hukuki ilişkinin mevcut olup olmadığına kısmen veya tamamen bağlı ise mahkemece o davanın sonuçlanmasına veya idari makamın kararına kadar yargılama bekletilebilir.” hükmünü içermektedir.
  Bir davadaki asıl sorun hakkında karar verilebilmesi için daha önce çözülmesi gereken bir sorunun başka bir mahkeme tarafından başka bir davada karara bağlanması gereken hallerde bekletici mesele söz konusu olur.
  Derdest olan bir davanın sonuçlanmasının başka bir davada bekletici sorun yapılabilmesi için bekletici mesele yapılacak davanın başka bir mahkemede görülmekte olması ve iki dava arasında bağlantı bulunması gerekir.
  Mevcut olup olmadığı diğer davada kesin olarak karara bağlanacak olan hukuki ilişkinin, kısmen veya tamamen bekletilecek davaya etkili olması, başka bir ifadeyle diğer dava hakkında verilecek hükmün bekletilecek davada verilecek hükmü etkileyecek nitelikte olması gerekir.
  Somut uyuşmazlıkta, davacının hizmet süresi ve ücret miktarının tespitini talep ettiği hizmet tespiti davasının olduğu anlaşılmaktadır.
  Bu hizmet tespiti davasının sonucunun bu davayı doğrudan etkileyeceği anlaşıldığından Mahkemece hizmet tespiti davasının kararının kesinleşmesi beklenerek eldeki davada karar verilmelidir.
  Yeniden kurulacak hükümde, eldeki kararın sadece davalı tarafından temyiz edilmesi nedeni ile oluşan usuli müktesep haklar gözetilmelidir.
  F)SONUÇ:
  Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 23/12/2019 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ