• BEKLETİCİ MESELE

   
  YARGITAY
  22.HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2014/25183
  2015/9049
  04.03.2015
  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK /14
   
     
  • BEKLETİCİ MESELE
  • HİZMET TEPİTİ DAVASININ SONUCUNUN BEKLENMESİNİN GEREKMESİ
  •  
  •  
    ÖZETİ Bir davadaki asıl sorun hakkında karar verilebilmesi için daha önce çözülmesi gereken bir sorunun başka bir mahkeme tarafından başka bir davada karara bağlanması gereken hallerde bekletici mesele söz konusu olur.
  Derdest olan bir davanın sonuçlanmasının başka bir davada bekletici sorun yapılabilmesi için bekletici mesele yapılacak davanın başka bir mahkemede görülmekte olması ve iki dava arasında bağlantı bulunması gerekir. Mevcut olup olmadığı diğer davada kesin olarak karara bağlanacak olan hukuki ilişkinin, kısmen veya tamamen bekletilerek davaya etkili olması başka bir ifadeyle diğer dava hakkında verilecek hükmün bekletilerek davada verilecek hükmü etkileyecek nitelikte olması gerekir.
  hizmet tespiti  davası sonuçlanıp kesinleşene kadar mahkemece bekletici mesele yapılmalı söz konusu dava kesinleştikten sonra bir değerlendirmeye tabi tutularak taleple ilgili sonuca gidilmelidir. Yazılı şekilde hüküm tesisi hatalıdır
  .
  .

   
   
       
               

  DAVA   : Davacı, kıdem tazminatı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Y. Baştemur tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, müvekkilinin davalı işyerinde 01.06.2000-14.01.2005 tarihleri arasında çalıştığını, işten ayrılmak zorunda kaldığını, Fethiye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/202 esas sayılı dava dosyasında hizmet tespiti davası açıldığını ve müvekkilinin bilirkişi raporu ile talep ettiği tarihler arasında çalıştığının sabit olduğunu belirterek kıdem tazminatının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
  Davalı vekili, davacının açtığı tespit davasının devam ettiğini ve bekletici mesele yapılması gerektiğini, davacının iddia ettiği bölgede dağıtım işinin Doğan Dağıtım Pazarlama Şirketi tarafından yapıldığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece, yapılan  yargılama  sonucunda toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Kararı davalı taraf temyiz etmiştir.
  1-Hukuk mahkemesi kendisine açılmış olan bir davayı bütün yönleriyle inceleyip karara bağlamakla yükümlüdür.
  Bir davadaki asıl sorun hakkında karar verilebilmesi için daha önce çözülmesi gereken bir sorunun başka bir mahkeme tarafından başka bir davada karara bağlanması gereken hallerde bekletici mesele söz konusu olur.
  Derdest olan bir davanın sonuçlanmasının başka bir davada bekletici sorun yapılabilmesi için bekletici mesele yapılacak davanın başka bir mahkemede görülmekte olması ve iki dava arasında bağlantı bulunması gerekir. Mevcut olup olmadığı diğer davada kesin olarak karara bağlanacak olan hukuki ilişkinin, kısmen veya tamamen bekletilerek davaya etkili olması başka bir ifadeyle diğer dava hakkında verilecek hükmün bekletilerek davada verilecek hükmü etkileyecek nitelikte olması gerekir.
  Somut olayda davacının açmış olduğu Fethiye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/202 esas sayılı hizmet tespit davasında verilecek kararın bu davanın sonucunu da etkileyeceğinden ve her iki dava arasında bağlantı bulunduğu anlaşıldığından; Fethiye 1 Asliye Hukuk Mahkemesindeki 2006/202 esas sayılı hizmet tespiti  davası sonuçlanıp kesinleşene kadar mahkemece bekletici mesele yapılmalı söz konusu dava kesinleştikten sonra bir değerlendirmeye tabi tutularak taleple ilgili sonuca gidilmelidir. Yazılı şekilde hüküm tesisi hatalıdır.
  2-Kabule göre de, davalı şirketin Diyalog Gazetecilik San. Tic. Ltd. şirketi olduğunun anlaşılmasına göre mahkemece gerekçeli kararda davalı olarak Yeni Şafak Gazetesinin gösterilmesi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 04.03.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ