• BASIN İŞ YASASINA GÖRE FAZLA ÇALIŞMANIN HAFTALIK 48 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALAR OLDUĞU

   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/6098
  2014/4718
  04.03.2014
  İlgili Kanun / Madde
  5953 S. BİşK/ek.md.1
     
  • BASIN İŞ YASASINA GÖRE FAZLA ÇALIŞMANIN HAFTALIK 48 SAATİ AŞAN ÇALIŞMALAR OLDUĞU
   
  ÖZETİ. Davacı, Basın İş Kanunu'na tabi bir çalışan olup, söz konusu kanuna göre haftada 48 saati aşan çalışmalar fazla mesai olarak kabul edilmektedir.
  Dosyadaki bilgi ve belgelerden, davacının haftanın beş günü 08.00–20.00 saatleri arasında çalıştığı, bir buçuk saat ara dinlenme düşüldüğünde haftada 4,5 saat fazla mesai yaptığı anlaşılmaktadır. Mahkemece bu kabul doğrultusunda fazla mesai alacağı hesaplanmalı ve hüküm altına alınmalıdır
   
               

  DAVA :           Davacı, fark kıdem tazminatı, aile yadım ücreti, çocuk yardımı, fazla mesai ile hafta tatili ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
                           Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                           Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi E. Çolak tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin emeklilik sebebiyle sona erdiğini  belirterek davalıdan kıdem tazminatı ile aile yardımı ücreti, çocuk yardımı, fazla mesai ve hafta tatili alacağının tahsilini istemiştir.
  Davalı vekili, davacıya yapılan toplu iş sözleşmesine uygun yapıldığını belirterek davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece, bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar vermiştir.
  Karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir. 
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.
  2-Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacının fazla mesai ücretine hak kazanıp kazanmadığı noktasında toplanmaktadır.
  Davacı, Basın İş Kanunu'na tabi bir çalışan olup, söz konusu kanuna göre haftada 48 saati aşan çalışmalar fazla mesai olarak kabul edilmektedir.
  Dosyadaki bilgi ve belgelerden, davacının haftanın beş günü 08.00–20.00 saatleri arasında çalıştığı, bir buçuk saat ara dinlenme düşüldüğünde haftada 4,5 saat fazla mesai yaptığı anlaşılmaktadır. Mahkemece bu kabul doğrultusunda fazla mesai alacağı hesaplanmalı ve hüküm altına alınmalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 04.03.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
             
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ