• BASIN İŞ YASASINA BAĞLI ÇALIŞANLARIN KIDEM TAZMİNATININ GİYDİRİLMİŞ ÜCRETTEN HESAPLANAMAYACAĞI ÇIPLAK BRÜT ÜCRETİN ESAS ALINACAĞI

  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/43471
  2017/28825
  18.12.2017
  İlgili Kanun / Madde

  5953 S.BİşK. /14
  193 S. GVK/25

   
     
  • BASIN İŞ YASASINA BAĞLI ÇALIŞANLARIN KIDEM TAZMİNATININ GİYDİRİLMİŞ ÜCRETTEN HESAPLANAMAYACAĞI ÇIPLAK BRÜT ÜCRETİN ESAS ALINACAĞI
  • BASIN İŞ YASASINA BAĞLI ÇALIŞANLARIN KIDEM TAZMİNATLARININ TAVAN SINIRLAMASINA TABİ OLMADIĞI
  • BASIN İŞ YASASINA TABİ ÇALIŞANLARIN KIDEM TAZMİNATLARININ 24 AYLIĞI AŞMAYAN KISMINA GELİR VERGİSİ KESİLMEYECEĞİ
   
  ÖZETİ   Basın çalışanlarıyla ilgili 5953 sayılı Yasada kıdem tazminatı hesabında giydirilmiş ücret üzerinden hesaplama yapılacağı öngörülmemiştir. Bu nedenle kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanmalı ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 25/7 maddesine göre kıdem tazminatının yirmidört aylığı aşmayan tutarı için gelir vergisi uygulanmamalıdır. 5953 sayılı Kanunda kıdem tazminatı tavanı öngörülmemiş olmakla, hesap yönünden bir üst sınırlama da bulunmamaktadır.
  Somut uyuşmazlıkta, hükme esas alınan bilirkişi raporunda, 193 sayılı Gelir vergisi kanununun 25/7 maddesi gereğince hesaplanan kıdem tazminatının 24 aylık dilimi gelir vergisi dışında bırakılarak bakiye kısım açısından gelir vergisi uygulaması yapılmış ve davalı tarafça ödenen kıdem tazminatı miktarı mahsup edilerek fark kıdem tazminatı hesaplanmıştır. Mahkemece bu hatalı değerlendirme ile yapılan hesaba göre hüküm kurulmuştur.
  193 sayılı gelir vergisi kanunun 24/7. maddesinde açıkça kıdem tazminatının 24 aylığı aşmayan tutarı için gelir vergisinin uygulanmayacağı düzenlenmiştir. Bu durumda 7 yıl 10 ay 12 günlük kıdemi bulunan davacının hak kazanmış olduğu kıdem tazminatı miktarı 24 aylık brüt ücretini aşmadığından kıdem tazminatına ilişkin hesaplamada gelir vergisi kesintisinin uygulanmaması gerekirken, hatalı değerlendirmeyle yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir

                 
   
       
               

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili dava dilekçesi ve birleşen davalarda, davacının davalıya ait .... adlı haber sitesinde Basın İş Kanununa tabi olarak haber editörü, gazeteci ve spiker olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin davalı tarafından feshedildiğini, Basın İş Kanunu kapsamında çalışmasına rağmen yapılan ödemelerin 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yapıldığını, tavan sınırı gözetilerek eksik ödenen kıdem, ihbar tazminatının ve yıllık izin alacağının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinin feshi sırasında tüm alacaklarının ödendiğini, davacının Basın İş Kanunu kapsamında gazeteci olarak değerlendirilmeyeceğini ve Basın İş Kanunu hükümlerinden yararlanamayacağını belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, davalı şirketin Türkiye'de GSM telefon işletmeciliği faaliyetini yürüten bir şirket olduğu basın yayın kuruluşu olmadığı ayrıca davacının çalışmalarının 5953 sayılı Kanun'un I. maddesinde aranan koşulların da gerçekleşmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, kararın davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine, Dairemiz tarafından, davalının www.... adlı site üzerinden faaliyetinin internet gazeteciliği niteliğinde olduğu, davacının internet gazetesinde editör olarak çalıştığı, kısa haber bilgilerinin SMS, WAP ve GPRS yoluyla ücret karşılığında abonelere aktarılması görevini de yerine getirdiği anlaşıldığından çalışmalarının 5953 sayılı Basın İş Kanunu kapsamında değerlendirilmesi gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verilmiştir. Mahkemece bozma ilamı doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir. 
  Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Dosyada kıdem tazminatının hesaplanması konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
  Basın çalışanlarıyla ilgili 5953 sayılı Yasada kıdem tazminatı hesabında giydirilmiş ücret üzerinden hesaplama yapılacağı öngörülmemiştir. Bu nedenle kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanmalı ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 25/7 maddesine göre kıdem tazminatının yirmidört aylığı aşmayan tutarı için gelir vergisi uygulanmamalıdır. 5953 sayılı Kanunda kıdem tazminatı tavanı öngörülmemiş olmakla, hesap yönünden bir üst sınırlama da bulunmamaktadır. 
  Somut uyuşmazlıkta, hükme esas alınan bilirkişi raporunda, 193 sayılı Gelir vergisi kanununun 25/7 maddesi gereğince hesaplanan kıdem tazminatının 24 aylık dilimi gelir vergisi dışında bırakılarak bakiye kısım açısından gelir vergisi uygulaması yapılmış ve davalı tarafça ödenen kıdem tazminatı miktarı mahsup edilerek fark kıdem tazminatı hesaplanmıştır. Mahkemece bu hatalı değerlendirme ile yapılan hesaba göre hüküm kurulmuştur.
  193 sayılı gelir vergisi kanunun 24/7. maddesinde açıkça kıdem tazminatının 24 aylığı aşmayan tutarı için gelir vergisinin uygulanmayacağı düzenlenmiştir. Bu durumda 7 yıl 10 ay 12 günlük kıdemi bulunan davacının hak kazanmış olduğu kıdem tazminatı miktarı 24 aylık brüt ücretini aşmadığından kıdem tazminatına ilişkin hesaplamada gelir vergisi kesintisinin uygulanmaması gerekirken, hatalı değerlendirmeyle yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir. 
  Sonuç:
  Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 18.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ