• BANKA KAYITLARININ ÖDEMEYİ GÖSTEREN BELGE NİTELİĞİNDE OLDUĞU

  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2012/27643
  2013/23361
  05.11.2013
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/37
  1475 S. İşK/14
     
  • BANKA KAYITLARININ ÖDEMEYİ GÖSTEREN BELGE NİTELİĞİNDE OLDUĞU
   
  ÖZETİ 4857 sayılı İş Kanunu'nun 37. maddesine göre, işçiye ücretin elden ya da banka kanalıyla ödenmesi durumunda, ücret hesabını gösteren imzalı ve işyerinin özel işaretini taşıyan “ücret hesap pusulası” verilmesi zorunludur.
              Uygulamada çoğunlukla “ücret bordrosu” adı altında belgeler düzenlenmekte ve periyodik ödemelerde işçinin imzası alınmaktadır. Banka aracılığı ile yapılan ödemelerde banka kayıtları da ödemeyi gösteren belge niteliğindedir.
   
   
               

  DAVA             :Davacı, kıdem tazminatı, ücret alacağı, fazla mesai ücreti ile genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
                           Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                           Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi F. Benli tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              Davacı, davalıya ait işyerinde 04.01.2006-15.12.2010 tarihleri arasında çalıştığını; ücret  alacaklarının ödenmemesi nedeni ile iş sözleşmesini haklı sebebe dayalı  feshettiğini ileri sürerek,  kıdem  tazminatı ile bir kısım işçilik  alacaklarının tahsilini  istemiştir.
              Davalı, işçinin  kendi isteği ile işten ayrılmış olması sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanmadığını, davacının  hak  kazandığı  tüm  ücret  alacaklarının ödendiğini  savunarak, davanın reddini istemiştir.
              Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının iş sözleşmesini fesihte haklı  olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
              Kararı davalı  vekili  temyiz etmiştir.
              1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
              2-İşçi ücretlerinin ödenmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
  4857 sayılı İş Kanunu'nun 37. maddesine göre, işçiye ücretin elden ya da banka kanalıyla ödenmesi durumunda, ücret hesabını gösteren imzalı ve işyerinin özel işaretini taşıyan “ücret hesap pusulası” verilmesi zorunludur.
              Uygulamada çoğunlukla “ücret bordrosu” adı altında belgeler düzenlenmekte ve periyodik ödemelerde işçinin imzası alınmaktadır. Banka aracılığı ile yapılan ödemelerde banka kayıtları da ödemeyi gösteren belge niteliğindedir.
              Davacı 2010 yılı Aralık ayına ilişkin onbeş günlük ücretinin ödenmediğini ileri sürmektedir, mahkemece ilgili döneme ilişkin  ibraz edilen  ücret bordrosu  imzasız olduğu gerekçesi ile talebin kabulüne karar verilmiş ise de, dosya içerisinde mevcut Bölge  Çalışma Müdürlüğü tarafından düzenlenen 30.07.2010 tarihli raporunun içeriğinden ücret işçilerin banka  hesabına yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda banka kayıtları celp edilerek  son aya ilişkin ücretin ödenip ödenmediği denetlenmeli ve sonucuna göre hüküm kurulmalıdır. Eksik  incelemeye dayalı  karar  verilmesi isabetsizdir.
              SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 05.11.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ