• BAKİYE İLAM HARCININ YATIRILMAMIŞ OLMASININ KANUN YOLLARINA BAŞVURMAYA ENGEL OLAMAYACAĞI   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2009/2154
  2011/958
  27.01.2011
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/17
  1080 S.HUMK/432
     
  • BAKİYE İLAM HARCININ YATIRILMAMIŞ OLMASININ KANUN YOLLARINA BAŞVURMAYA ENGEL OLAMAYACAĞI
    ÖZETİ Harçlar Kanunu'nun 6009 sayılı Kanun ile değiştirilen 28/a bendinin 2. Cümlesi uyarınca Bakiye karar ve ilam harcının ödenmemiş olması, hükmün tebliğe çıkarılmasına, takibe konulmasına ve kanun yollarına başvurulmasına engel teşkil etmez. Bu nedenle temyiz harç ve giderleri yatırıldıktan sonra bakiye karar harcının yatırılmamış olması temyiz isteminin reddine neden olmaz  
               

  DAVA                               :Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, kötüniyet tazminatı, yıllık izin ile ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
                                          Yerel mahkeme isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                                          Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiştir
  Mahkemece verilen 18.11.2008 tarih 2007/837 E 2008/719 K sayılı ek karar ile bakiye karar harcının muhtırada verilen 7 günlük süre içerisinde yatırılmaması nedeniyle davalının temyiz talebinin reddine karar verilmiş, davalı tarafından ek karar temyiz edilmiştir.
  5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 5.maddesine göre iş mahkemesinden verilen kararlar tefhim ve tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içinde temyiz olunabilir. Bu süre içinde temyiz dilekçesinin hâkime havale edildikten sonra temyiz defterine kaydının yaptırıması ve harcının yatırılması gerekir. Temyiz süresi içinde temyiz dilekçesi temyiz defterine kaydedilmiş, ancak harç yatırılmamış ise, harç ve temyiz giderlerinin yatırılması için ilgili tarafa HUMK.'432. madde yollaması ile aynı yasanın 426/D maddesi gereğince işlem yapılması ve 7 günlük kesin süre verilmesi gerekir. Harçlar Kanunu'nun 6009 sayılı Kanun ile değiştirilen 28/a bendinin 2. Cümlesi uyarınca Bakiye karar ve ilam harcının ödenmemiş olması, hükmün tebliğe çıkarılmasına, takibe konulmasına ve kanun yollarına başvurulmasına engel teşkil etmez. Bu nedenle temyiz harç ve giderleri yatırıldıktan sonra bakiye karar harcının yatırılmamış olması temyiz isteminin reddine neden olmaz.
  8 günlük süre içinde temyiz edilmeyen (HUMK.432-426/F), temyiz defterine kaydı yapılmayan (HUMK. 432-426/C) veya verilen kesin süre içinde temyiz harç ve gider yatırılmayan (HUMK. 432-426/D) kararlar kesinleşmiş olur.
  Karar 17.07.2008 tarihinde usulüne uygun olarak davalı vekiline tefhim
  edilmiş 22.7.2008 tarihinde temyiz harç ve masrafları yatırılarak davalı tarafça temyiz
  edilmiştir. Yukarıda açıklandığı şekilde bakiye karar harcının yatırılmaması temyiz isteminin reddine
  gerekçe yapılamayacağından Bursa 5.İş Mahkemesinin 18.11.2008 tarihli 2007/ 837 E 2008/719 K
  sayılı EK KARARININ ORTADAN KALDIRLMASINA karar verilerek, dava dosyası için Tetkik
  Hâkimi Ş.Kırmaz tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup
  düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle karamı dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Mahkemece harcı yatırılıp, usulüne uygun şekilde talep edilmeyen hususlarda karar verilemez.
  Bu nedenle davacının dava ve ıslah dilekçelerinde harcı yatırılarak talep edilmiş bir kötüniyet tazminatı isteği bulunmadığı halde hüküm fıkrasında kötüniyet tazminatı isteğinin reddine ve buna bağlı olarak davacı aleyhine vekâlet ücretine hükmedilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.01.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ