• BAKICI ÜCRETİNİN TESPİTİ ESASLARI

  İlgili Kanun/md:
  506 s.SSK/26

  l BAKICI ÜCRETİNİN TESPİTİ ESASLARI
  l HAKKANİYET İNDİRİMİ

  ÖZÜ: Zararlandırıcı sigorta olayı sonucu sigortalının başkasının bakım ve yardımına muhtaç olması nedeniyle maddi zarara dahil bulunan bakıcı ücretinin belirlenmesinde; bakıma muhtaç sigortalının aile birliği içinde kendisine baktırmada şayet evli ise eşinin yardımından yararlanmasının Medeni Kanunun 151. (4721 Sayılı Yeni Türk Medeni Kanunun 185) maddesinde öngörülen müzaharet (yardım) yükümünün bulunması ve yine, başkasının bakımına muhtaç sigortalının her halde gelirinden bakım için bir miktar pay ayırması gerekeceğine ilişkin olgular göz önünde bulundurularak Borçlar Kanunu’nun 43 ve 44. maddelerinin uygulanmasını gerektiren bir sebebin varlığı halinde bakım için hesap edilen zarar miktarından bir miktar indirim yapılması gereğinin gözetilmemiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

  T.C.

  YARGITAY

  10. Hukuk Dairesi

  Esas No:                       2003/2542
  Karar No:          2003/3174
  Tarihi:               07.04.2003

  Davacı, iş kazasında malûl kalan sigortalı işçi için yapılan harcamalar üzerine uğranılan Kurum zararının rücuan ödetilmesini istemiştir.
  Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hükmün, davalı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Hüseyin Erol tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
  Dava; 01.12.1987 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik durumuna giren sigortalı işçi Kazım Yorulmaz için Kurumca yapılan sosyal sigorta yardımlarının 506 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca rücuan ödetilmesi istemine ilişkin olup, Mahkemece; 09.04.1988 tarihinde %37 olarak belirlenen meslekte kazanma güç kaybı oranının 01.12.1990 tarihinde başkasının bakım ve yardımına muhtaç olacak şekilde %100 olarak belirlendiği dikkate alınarak sigortalının 01.12.1990 tarihinden sonraki aktif döneme ait geliri, bakıcı ücreti nedeniyle %50 artırılarak maddi zarar hesabının yapıldığı 10.12.2001 günlü hesap raporunda belirlenen miktar esas alınarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Zararlandırıcı sigorta olayı sonucu sigortalının başkasının bakım ve yardımına muhtaç olması nedeniyle maddi zarara dahil bulunan bakıcı ücretinin belirlenmesinde; bakıma muhtaç sigortalının aile birliği içinde kendisine baktırmada şayet evli ise eşinin yardımından yararlanmasının Medeni Kanunun 151. (4721 Sayılı Yeni Türk Medeni Kanunun 185) maddesinde öngörülen müzaharet (yardım) yükümünün bulunması ve yine, başkasının bakımına muhtaç sigortalının her halde gelirinden bakım için bir miktar pay ayırması gerekeceğine ilişkin olgular göz önünde bulundurularak Borçlar Kanunu’nun 43 ve 44. maddelerinin uygulanmasını gerektiren bir sebebin varlığı halinde bakım için hesap edilen zarar miktarından bir miktar indirim yapılması gereğinin gözetilmemiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
  0 halde, davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır
  SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 07.04.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ