• BAĞIMLILIK

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/1550
  2004/13370
  03.06.2004
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş.K/8
   
   
  • BAĞIMLILIK
  • İŞYERİNİN YURT DIŞI OLMASI
    ÖZETİ: Mahkemece aradaki sözleşmenin danışmanlık sözleşmesi olduğu, davacının Fransa da yaşadığı, işverenin denetimi ve gözetimi altında işyerinde çalışmadığı bu nedenle hizmet akdi niteliğinde olmadığı gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiştir
  Söz konusu sözleşmede, davacı kendi işgücünü, belli bir ücret karşılığı ve ona bağımlı olacak şekilde davalı işverenin emrine vermeyi taahhüt etmektedir. İş, ücret ve bağımlılık unsuru gerçekleşmiştir. Bizzat davalının gösterdiği işyerinin yurt dışı olması, davacının Fransa da ikamet etmesi bağımlılık, unsurunun yokluğu anlamına gelmez
               

  DAVA                         :Davacı,kıdem  tazminatı   ile  ücret  alacağının       ödetilmesine  karar
  verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme.davayı görevsizlik yönünden reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Fransa'da ikamet eden davacı ile İstanbul'da faaliyet gösteren davalı yayımcılık şirketi yazılı olarak yapılan sözleşmenin 2. maddesinde yer aldığı gibi davacının yurt dışında davalının yayın danışmanlığını ve temsilciliğini yapmak davalıya yayınlanmak üzere kitaplar seçmek ve önermek yurtdışında halkla ilişkiler ve tanıtım konusunda danışmanlık yapmak, yayınevinin iç ve dış imajına katkıda bulunmak ve telif hakları davalıya ait Türkçe yayınların yurt dışında telif satışını gerçekleştirmek üzere akit yapmışlardır. 5. maddede bu görevlere maddeler halinde açıklık getirilmiş ve ayrıca davacının yapacağı yazarlık ve çevirmenlik işleri için yeni bir sözleşme yapılacağı hükmü getirilmiştir. Üçüncü maddede davacıya aylık maktu ücretle birlikte ayrıca önerdiği kitapların satış fiyatının %2 sinin de telif olarak ödeneceği belirtilmiştir.
  Mahkemece aradaki sözleşmenin danışmanlık sözleşmesi olduğu, davacının Fransa da yaşadığı, işverenin denetimi ve gözetimi altında işyerinde çalışmadığı bu nedenle hizmet akdi niteliğinde olmadığı gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiştir.
  Söz konusu sözleşmede, davacı kendi işgücünü, belli bir ücret karşılığı ve ona bağımlı olacak şekilde davalı işverenin emrine vermeyi taahhüt etmektedir. İş, ücret ve bağımlılık unsuru gerçekleşmiştir. Bizzat davalının gösterdiği işyerinin yurt dışı olması, davacının Fransa da ikamet etmesi bağımlılık, unsurunun yokluğu anlamına gelmez.
  Böyle olunca taraflar arasındaki sözleşme iş sözleşmesi niteliğinde olmakla yazılı şekilde işin esasına girilmeden görevsizlik kararı verilmesi hatalı olup bozma nedenidir.
  SONUÇ:Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,3.6.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ