• BAĞ-KUR’A HİÇ PRİM YATIRILMAMIŞ OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  1479.S.BağK/EK 19

  T.C
  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ 

  Esas No. 2008/12545
  Karar No. 2008/10156
  Tarihi: 14.07.2008                     

  l BAĞ-KUR’A HİÇ PRİM YATIRILMAMIŞ OLMASI
  l SİGORTALILIĞIN DURDURULMASI

  ÖZETİ: Davalı Bağ-Kur'a hiç prim ödemesi olmayan davacının, 1479 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesi gereği tescil tarih itibariyle sigortalılığının durdurulması kararı verilmesi gerekirken,  iptali kararı verilmesi,  usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

  DAVA: Davacı, 22.03.2007 tarihinde gerçekleştirilen maaş kesme işleminin iptali ile 1998 yılından itibaren SSK'na tabi emekli sigortalı olduğunun tespitine, Bağ-Kur'daki sigortalılık tescil işleminin iptaline, Bağ-Kur sigortalısı sayılamayacağına ve buna bağlı olarak prim ve eklentilerinden kaynaklanan borç tahakkuk ettirilemeyeceğinin tespitine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün, davalılar Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Mustafa Arınmış tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davalı SSK Avukatının tüm, davalı Bağ-Kur Avukatının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
  Davalı Bağ-Kur'a hiç prim ödemesi olmayan davacının, 1479 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesi gereği tescil tarih itibariyle sigortalılığının durdurulması kararı verilmesi gerekirken,  iptali kararı verilmesi,  usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  Ne var ki, bu aykırılığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden karar bozulmamalı, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 438 inci maddesi uyarınca düzeltilerek onanmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün "2" numaralı bendindeki "iptali" sözcüğünün silinerek yerine, "durdurulmasına" sözcüğünün yazılmasına ve hükmün bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 14.07.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ