• BAĞ KUR ‘UN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE RÜCU ETMESİ İÇİN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SUÇ SAYILIR EYLEMİNİN OLMASI

   
  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2006/13019
  2007/1702
  06.02.2007
  İlgili Kanun / Madde
  1479 S BAĞ KUR/63
   
   
  • BAĞ KUR ‘UN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE RÜCU ETMESİ İÇİN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SUÇ SAYILIR EYLEMİNİN OLMASI
    ÖZETİ: Üçüncü kişi olan  davalının sorumluluğu, 1479  sayılı Yasa'nın  63. maddesinde sayılan şartlarla sınırlıdır. Buna göre, üçüncü kişinin suç sayılır eylemi sonucu sigorta yardımlarının yapılmış olması ve ölüm olayı ile suç sayılır eylem arasında uygun illiyet bağının varlığı gerekir.
  Mahkemece, davalının, temyiz kudretine sahip olmayan eşinin, bu silaha ulaşmasını engelleyecek tedbirleri alıp-almadığı, belirtilen önlemin alınmamış olması durumunda, bu davranışın, davalı yönünden suç sayılır eylem oluşturup-oluşturmayacağı ve bu durumun sigorta yardımlarına konu ölüm olayının gerçekleşmesindeki kusurluluk oranı belirlenip, sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir
               

  Davacı, ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanan peşin değerli gelirler ile yapılan harcama ve ödemeler nedeniyle uğranılan Kurum zararının rücuan ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde isteği hüküm altına almıştır.
  Hükmün, davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Aydın Eser tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  Alanya Ağır Ceza Mahkemesinin 1995/195 Esas sayılı dosyasından, sigortalının, davalıya ait ve ruhsatsız olan ateşli silahla, davalının eşi tarafından öldürüldüğü; davalının eşi hakkında ceza ehliyeti bulunmadığından ceza tertibine yer olmadığına, davalı hakkında ise, 6136 sayılı Yasaya muhalefet nedeniyle mahkumiyetine karar verildiği anlaşılmaktadır.
  Üçüncü kişi olan  davalının sorumluluğu, 1479  sayılı Yasa'nın  63. maddesinde sayılan şartlarla sınırlıdır. Buna göre, üçüncü kişinin suç sayılır eylemi sonucu sigorta yardımlarının yapılmış olması ve ölüm olayı ile suç sayılır eylem arasında uygun illiyet bağının varlığı gerekir. 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçu ile ölüm olayı arasında bir illiyet bağı mevcut değildir. Ölüm olayına etken olan eylem, davalının, temyiz kudretine sahip olmayan eşinin, silaha ulaşmasını engelleyecek tedbirleri almamasından ibarettir.
  Mahkemece, davalının, temyiz kudretine sahip olmayan eşinin, bu silaha ulaşmasını engelleyecek tedbirleri alıp-almadığı, belirtilen önlemin alınmamış olması durumunda, bu davranışın, davalı yönünden suç sayılır eylem oluşturup-oluşturmayacağı ve bu durumun sigorta yardımlarına konu ölüm olayının gerçekleşmesindeki kusurluluk oranı belirlenip, sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  0 halde davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ         :Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 06/02/2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ