• BABANIN EMEKLİ AYLIĞI ALMASI ANNENİN ALMAMASI

  İlgili Kanun / Madde
  506 S.SSK/24

  T.C
  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ 

  Esas No.  2006/105
  Karar No. 2006/2694
  Tarihi:       23.03.2006
                                                                       
  l BABANIN EMEKLİ AYLIĞI ALMASI ANNENİN ALMAMASI
  l ANNEYE SSK'YA DAVA AÇMASI İÇİN ÖNEL VERİLMESİ
  l DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

  ÖZETİ: Somut olayda davacı babanın emekli aylığı alması nedeni ile destekten yoksun kalmasına ilişkin talebin reddi doğru ise de davacı annenin 506 sayılı Yasa'nın 24. maddesi anlamında gelir ve kazancının bulunmadığı ancak davacı anneye Kurumca gelir bağlanmadığı anlaşılmaktadır. Davacı anneye gelir bağlanması için Sosyal Sigortalar Kurumu aleyhine dava açmak üzere önel verilmek ve verilen önelin sonucuna göre karar verilmesi gerekirken destekten yoksun kalma tazminatı isteminin reddine karar verilmiş olması hatalı olmuştur.

  DAVA: Davacı murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün davacılar Nazikar Doğan ve Muzaffer Doğan ile davalı Torpil Deniz Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Sultan Namazcı tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre davalı ve davacı Muzaffer Doğan'ın tüm davacı Nazihan Doğan'ın aşağıdaki bendin kapsamı dışında bulunan temyiz itirazlarının reddine.
  2- Dava, hak sahibi olan davacı anne-babanın sigortalı oğulları Ömer Doğan' m iş kazası sonucu ölümü nedeniyle uğradıkları maddi ve manevi zararın giderilmesi istemine ilişkindir.
  Mahkemece maddi tazminatın istemleri SSK'ca gelir bağlanmadığı gerekçesi ile reddedilmiştir.
  Davanın yasal dayanağı 4958 sayılı Yasa'nın 35. maddesi ile değişik 506 sayılı Yasa'nın 24. maddesinde sosyal güvenlik kurumlarına tabi çalışmayan veya 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylık hariç olmak üzere bunlardan her ne ad altında olursa olsun gelir veya aylık almayan ana ve babaya gelir bağlanacağı belirtilmiştir.
  Somut olayda davacı babanın emekli aylığı alması nedeni ile destekten yoksun kalmasına ilişkin talebin reddi doğru ise de davacı annenin 506 sayılı Yasa'nın 24. maddesi anlamında gelir ve kazancının bulunmadığı ancak davacı anneye Kurumca gelir bağlanmadığı anlaşılmaktadır. Davacı anneye gelir bağlanması için Sosyal Sigortalar Kurumu aleyhine dava açmak üzere önel verilmek ve verilen önelin sonucuna göre karar verilmesi gerekirken destekten yoksun kalma tazminatı isteminin reddine karar verilmiş olması hatalı olmuştur.
  Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde, davacı annenin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz edenlere yükletilmesine, 23.3.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ