• AYNI TARAFLAR ARASINDA AYNI HİZMET AKDİNDEN DOĞAN TALEPLERİN DAVA DİLEKÇESİNDE İSTENMESE DAHİ NİSPİ HARCI YATIRILARAK ISLAH DİLEKÇESİYLE İSTENİLEBİLECEĞİ

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2017/5230
  2017/9913
  06.06.2017
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK/17,25

   
     
  • AYNI TARAFLAR ARASINDA AYNI HİZMET AKDİNDEN DOĞAN TALEPLERİN DAVA DİLEKÇESİNDE İSTENMESE DAHİ NİSPİ HARCI YATIRILARAK ISLAH DİLEKÇESİYLE İSTENİLEBİLECEĞİ
  • USUL EKONOMİSİ
    ÖZETİ  Davacı iş akdinin işveren tarafından feshedildiğini iddia ederek kıdem tazminatı, kötüniyet tazminatı, yıllık izin ücreti, ücret alacaklarının tahsilini talep etmiş ıslah dilekçesinde nispi harcında yatırılarak diğer taleplerin yanında ihbar tazminatınında hüküm altına alınmasını istemiştir.
  Dairemizin yerleşik uygulamasına göre, aynı taraflar arasında aynı hizmet akdinden kaynaklanan taleplerin dava dilekçesinde istenilmese dahi ıslah dilekçesi ile istenebileceği kabul edilmiştir.Bu kabulün temel dayanakları tarafların ve hukuki ilişkinin aynı olup, aynı hukuki ilişkiye dayalı birden fazla talebin aynı davada aynı delillerle birlikte değerlendirilmesi ve usul ekonomisidir.
  .
   
   
               
  DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı ile izin ücreti ve ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı, davalı işyerinde rehber öğretmen olarak çalışmaya başladığını,sürekli olarak aylık ücretlerinin bir kısmının elden ödenmesi suretiyle kayıt dışı tutulduğunu, kayıt dışı ödemelerin yok sayılarak SGK primlerinin düşük değerler üzerinden ödendiğini, baskı ve işçilik haklarından mahrum etme amaçlı istifa dilekçeleri alma ve kullanma, hak kazanılan yıllık izin haklarının tam olarak kullandırılmamasını, her yıl yalnızca 5 günlük izin kullandırılması,işyeri zorbalığı yaparak davacıyı işyerinden kovan davalı işverenin fesih hakkını kötüye kullanarak iş akdini haksız ve usulsüz olarak sona erdirdiğini, kıdem tazminatı,kötüniyet tazminatı, ücret alacağı ve yıllık ücretli izin alacağının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı, aldığı ücretin iş sözleşmesinde açıkça belli olduğunu, bunun haricinde kayıtdışı bir para ödemesinin söz konusu olmadığını, davacının çalışmalarının ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü'nün oluru ile gerçekleştiğini, hiçbir kötü muameleye maruz kalmadığını, davacının neden ve mazeret bildirmeden işe gelmediğini, daha sonra ise davacının kendi el yazısı ve imzasıyla istifa dilekçesi verdiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:
  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı davacı vekili ile davalı vekili temyiz etmiştir. 
  E) Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacı iş akdinin işveren tarafından feshedildiğini iddia ederek kıdem tazminatı, kötüniyet tazminatı, yıllık izin ücreti, ücret alacaklarının tahsilini talep etmiş ıslah dilekçesinde nispi harcında yatırılarak diğer taleplerin yanında ihbar tazminatınında hüküm altına alınmasını istemiştir.
  Dairemizin yerleşik uygulamasına göre, aynı taraflar arasında aynı hizmet akdinden kaynaklanan taleplerin dava dilekçesinde istenilmese dahi ıslah dilekçesi ile istenebileceği kabul edilmiştir.Bu kabulün temel dayanakları tarafların ve hukuki ilişkinin aynı olup, aynı hukuki ilişkiye dayalı birden fazla talebin aynı davada aynı delillerle birlikte değerlendirilmesi ve usul ekonomisidir.
  Bu nedenle mahkemece davacının ıslah dilekçesi talep ettiği ihbar tazminatı açısından olumlu olumsuz bir karar verilmemesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 06.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ