• AYNI İŞYERİNDE DEĞİŞİK ALT İŞVERENLERE BAĞLI KESİNTİSİZ ÇALIŞMA

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2003/20352
  2004/9110
  22.04.2004
  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İş.K/1
   
   
  • AYNI İŞYERİNDE DEĞİŞİK ALT İŞVERENLERE BAĞLI KESİNTİSİZ ÇALIŞMA
  • SON ALT İŞVERENİN TÜM İŞÇİLİK SÜRESİNDEN SORUMLU OLMASI
    ÖZETİ: Son işveren olan davalı davacının kendi yanında çalıştığı süreden ve işyerini devraldığı, dava dışı alt işverenin yanında çalıştığı süreden de sorumludur. Ancak daha önceki alt işveren de kendi döneminden işyerinin devri tarihindeki ücret üzerinden sorumlu olduğundan davalının rücü hakkıda bulunduğu dikkate alınarak dava dışı alt işverenin de sorumlu olduğu kıdem tazminatı miktarı da hesaplanıp karar yerinde gösterilmelidir.
   
               

  DAVA                                        :Davacı,   ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma parası ve yıllık
  izin ile ücret alacağının ödetilmesine, karşı davacı ise uğranılan şirket zararının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, asıl davayı kısmen hüküm altına almış, karşı dava hakkında hüküm kurmamıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1.Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2.Davacı işçinin Maltepe Belediyesinin temizlik işlerini ihale ile alan taşeronlarla 25.8.1995-19.1.2001 tarihleri arasında aynı işte ve araçta aralıksız çalıştığı ancak, davalı işveren nezdindeki çalışmasının 21.5.1999-19.1.2001 arası olduğu uyuşmazlık konusu değildir.
  Son işveren olan davalı davacının kendi yanında çalıştığı süreden ve işyerini devraldığı, dava dışı alt işverenin yanında çalıştığı süreden de sorumludur. Ancak daha önceki alt işveren de kendi döneminden işyerinin devri tarihindeki ücret üzerinden sorumlu olduğundan davalının rücü hakkıda bulunduğu dikkate alınarak dava dışı alt işverenin de sorumlu olduğu kıdem tazminatı miktarı da hesaplanıp karar yerinde gösterilmelidir. Bu husus gözardı edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozma nedenidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 22.4.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ