• AYNI GRUBA BAĞLI İŞYERLERİNDE ÇALIŞMA

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/7, 18-21

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/14773
  Karar No: 2006/17530
  Tarihi:      19.06.2006

  l AYNI GRUBA BAĞLI İŞYERLERİNDE ÇALIŞMA
  l GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNİN KURULMUŞ OLABİLECEĞİ
  l GEÇERSİZ FESİH

  ÖZETİ: Davacının aynı gruba bağlı şirketlere muhabirlik yapması, diğer şirketlerin de işvereni olduğunu göstermez. Şirketler arasında geçici iş ilişkisi kurulmuş olabilir. Mahkemece her iki işveren hakkında feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi hatalıdır. Davanın son işveren olan davalı merkez haber ajansı AŞ. yönünden kabulü, diğer davalı hakkında ise husumetten reddi gerekir.

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalılar avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı davalılara ait işyerinde Basın İş Yasası'na tabi olarak çalışırken, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek, 5953 sayılı yasanın ö.maddesi uyarınca feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalılar işveren vekili, husumet itirazı yanında, davacının iş sözleşmesinin performansının, haber ve çektiği fotoğrafların kalitesinin diğer muhabirlere göre yetersiz olması nedeni ile feshedildiğini savunmuştur.
  Mahkemece, davacının her iki işveren ve gruba bağlı diğer işverenlere hizmet verdiği, işverenlerce davacının davranışlarından kaynaklanan nedenle iş sözleşmesinin feshedildiği, ancak savunmasının alınmadığı, gerekçesi ile her iki davalı yönünden feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiştir.
  Dosya içeriğine ve kayıtlara göre ilk dönem davalı MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAY.TİC.AŞ. çalışan davacının sonraki dönem ve askerlik sonrası MERKEZ HABER AJANSI AŞ.işyerinde çalıştığı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiği anlaşılmaktadır. Davacının aynı gruba bağlı şirketlere muhabirlik yapması, diğer şirketlerin de işvereni olduğunu göstermez. Şirketler arasında geçici iş ilişkisi kurulmuş olabilir. Mahkemece her iki işveren hakkında feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi hatalıdır. Davanın son işveren olan davalı MERKEZ HABER AJANSI AŞ.yönünden kabulü, diğer davalı hakkında ise husumetten reddi gerekir.
  Belirtilen nedenlerle, yerel mahkeme kararının 4857 sayılı İş Kanunun 20/3.maddesi uyarınca bozularak ortadan kaldırılması ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
  1 .Ankara 1 .İş Mahkemesinin kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,
  2. Davanın davalı MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAY.TİC.AŞ. yönünden HUSUMETTEN REDDİNE,
  3. Davalı MERKEZ HABER AJANSI AŞ.yönünden KABULÜ ile,
  a) İşverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine,
  b) Davacının süresi içerisinde başvurusun rağmen işverence işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık ücret tutarı olarak belirlenmesine,
  c) Davacının süresi içinde başvurması halinde kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aylık ücret ve diğer haklarının davalıdan alınarak davacıya ödenmesi gerektiğinin tespitine,
  d )Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  e) Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 400 YTL. vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
  f) Davacı tarafından yapılan (45.00)YTL. yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
  4. Davalı MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAY.TİC.AŞ.lehine takdir edilen 400 YTL. vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya ödenmesine,
  5. Temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, kesin olarak 19.6.2006 tarihinde oy birliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ