• AVUKATLIK ÜCRETİNİN KARŞI TARAFA YÜKLETİLMESİ

  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/4919
  2004/7277
  13.09.2004
  İlgili Kanun / Madde
  1136 S.AV.K/169
   
   
  • AVUKATLIK ÜCRETİNİN KARŞI TARAFA YÜKLETİLMESİ
    ÖZETİ: Yargılama giderlerinden sayılan ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 423, Avukatlık Kanununun 169 ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 1.maddelerinde düzenlenen, ancak müstakil bir varlığı olmayan ve ait olduğu davanın konusunu teşkil eden hak ve alacağa sıkı sıkya bağlı olan avukatlık ücretinin; haksız çıkan tarafa yükletilmesi gerekir.Zira, haksız davranışta bulunan bir kimsenin, bu haksız davranışının bütün sonuçlarından sorumlu tutulması hukukun genel kurallarındandır
               

  Davacı, trafik iş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanan peşin değerli gelirler ile yapılan harcama ve ödemeler nedeniyle _ uğranılan Kurum zararının rücuan ödetilmesini istemiştir.
  Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hükmün, davacı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Nesrin Şengün tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  Yargılama giderlerinden sayılan ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 423, Avukatlık Kanununun 169 ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 1.maddelerinde düzenlenen, ancak müstakil bir varlığı olmayan ve ait olduğu davanın konusunu teşkil eden hak ve alacağa sıkı sıkya bağlı olan avukatlık ücretinin; haksız çıkan tarafa yükletilmesi gerekir.Zira, haksız davranışta bulunan bir kimsenin, bu haksız davranışının bütün sonuçlarından sorumlu tutulması hukukun genel kurallarındandır.Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun, yargılama giderlerinin haksız çıkan tarafa yükletilmesine ilişkin 417. maddesi bu ilkeye dayanmaktadır.Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 3 88 ve 38 9. maddeleri uyarınca hükmün, taraflara yönelik olarak kurulması gerekirken, Avukatlık Kanununun; avukatla iş sahibi arasındaki iç ilişkiyi düzenleyen 164/son maddesine yanlış anlam verilerek, taraflar lehine hükmolunması gereken avukatlık ücretinin; yazılı şekilde davacı vekiline verilmesine karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  Ne  var  ki;  bu  hususun     düzeltilmesi  yeniden  yargılama
  yapılmasını gerektirmediğinden,     hüküm bozulmamalı,  Hukuk Usulü
  Muhakemeleri  Kanununun  438.       maddesi  uyarınca  düzeltilerek
  onanmalıdır.
   
  SONUÇ:Hüküm fıkrasının davacı vekiline vekâlet ücreti takdirine ilişkin bentde yer alan "davacı vekiline" sözcüklerinin silinerek yerine "davacıya" sözcüğünün yazılmasına, hükmün düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, 13.09.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   
  \
  Üye
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ