• ASKERLİK SÜRESİNİN BORÇLANILMASI

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/27606
  Karar No: 2007/14024
  Tarihi:      03.05.2007

  l ASKERLİK SÜRESİNİN BORÇLANILMASI
  l KAMU KURULUŞUNDAN EMEKLİ OLMA
  l BORÇLANILAN ASKERLİK SÜRESİNİN BAĞ-KUR SÜRESİYLE ÇAKIŞMASININ ÖNEMİNİN OLMAMASI
  l FARK KIDEM TAZMİNATI

  ÖZETİ: Dairemizin yerleşik uygulaması ile 1475 sayılı İş Kanununun 14/2 maddesi uyarınca emeklilik halinde kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi esası borçlanılan askerlik hizmetinin kamu hizmeti olarak sayılması buna göre kamı kurumundaki hizmet ile birleştirilmesi için kabul edilmiştir.
  Somut uyuşmazlıkta davacının kamu kurumundan emekli olmak suretiyle ayrıldığı, öncesinde fiili askerlik hizmetini borçlandığı, borçlanma tutarını S.S.K.'m ödediği diğer yandan bu sürenin Bağ-Kur hizmetiyle çakıştığı anlaşılmaktadır.
  Borçlanılan askerlik süresinin Bağ-Kur sigortalılığı ile çakışması hukuki sonucu değiştirmez.

  DAVA; Davacı, kıdem, tazminatı, ikramiye ve yolluk alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davacı  avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlar yerinde değildir.
  2-Davacı askerlik dönemine ilişkin fark kıdem kıdem tazminatının tahsiline kara verilmesini talep etmiş, mahkemece askerlik döneminin Bağ-Kur Sigortalılığı ile çakıştığı gerekçesi ile reddine karar verilmiştir.
  Dairemizin yerleşik uygulaması ile 1475 sayılı İş Kanununun 14/ 2 maddesi uyarınca emeklilik halinde kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi esası borçlanılan askerlik hizmetinin kamu hizmeti olarak sayılması buna göre kamı kurumundaki hizmet ile birleştirilmesi için kabul edilmiştir.
  Somut uyuşmazlıkta davacının kamu kurumundan emekli olmak suretiyle ayrıldığı, öncesinde fiili askerlik hizmetini borçlandığı, borçlanma tutarını S.S.K.'nın ödediği diğer yandan bu sürenin Bağ-Kur hizmetiyle çakıştığı anlaşılmaktadır.
  Borçlanılan askerlik süresinin Bağ-Kur sigortalılığı ile çakışması hukuki sonucu değiştirmez. Zira Bağ-Kur sigortalılığı kendi nam ve hesabına fiili çalışma olgusunu gerektirmektedir. Davacının askerlik hizmetini ifa ederken kendi nam ve hesabına çalıştığı kabul edilemez.Buna göre davacının askerlik dönemine ilişkin fark kıdem tazminatı isteğinin kabulüne karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 03.05.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ