• ASKERLİK SÜRESİ İLE İLGİLİ FAZLADAN YAPILAN ÖDEMENİN TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ

  T.C.
  YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
  YARGITAY   İLAMI
  ESAS      NO             :2004/1356
  KARAR NO               :2004/12458
  MAHKEMESİ         rHakkari Asliye Hukuk Hakimliği (İş)
  TARİHİ                      :11.11.2003
  NO                              :237-369
  DAVACI                     :Köy Hizmetleri Gene! Müdürlüğü adına Avukat Neriman Yıldız
  DAVALI                     : Kerim Özhan adına Avukat Kemal Şimşek
  DAVA                        :Davacı,askerlik   süresi   ile   ilgili   fazladan   yapılan   Ödemenin
  tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme,davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  YARGITAY     KARARI
  Davacı, davalının müvekkili işyerinde hizmet akdi ile çalışmakta iken Bakanlar Kurulu ile Türk- İş arasında aktedilen 22.11.2000 tarihli protokol gereği davacının 60 yaşını doldurması nedeni ile askerlik borçlanması da dahil edilmek üzere işakdinin emeklilik nedeniyle feshedildiğini ancak davalının işakdinin emeklilik nedeniyle feshedilmediğini, 1475 sayılı İş Kanunun 13 ve 14. maddesine göre feshedildiğini iddia edip Asliye Hukuk Hakimliği (İş) Mahkemesinde müvekkili aleyhine dava açıp ihbar taminatının hüküm altına alındığım, faizi ile birlikte tahsil ettiğini kıdem tazminatı hesabında askerlik süresinin dahil edilebilmesi için hizmet akdinin emeklilik suretiyle sonlandırılmış olması şartı karşısında askerlik süresi ile ilgili fazladan yapılan ödemenin faizi ile birlikte tahsilini talep etmiştir.
  Davalı kendisine yapılan ihtar üzerine askerlik süresi ile ilgili fazladan ödeme yapılan miktarı derhal davacı hesabına yatırdığı savunması ile davanın reddini talep etmiştir.
  Mahkeme de davalının kendisine askerlik süresi ile ilgili fazladan ödeme yapıldığını bilecek durumda olmadığı, kendisine yapılan ihtar üzerine yapılan ödeme aslını derhal iade ettiği gerekçesi davanın reddine karar vermiştir.
  Taraflar arasındaki uyuşmazlık faizden kaynaklanmaktadır.
  Davaya konu alacağın Borçlar Kanunu öl.v.d maddelerinde düzenlenen ''Sebepsiz Zenginleşmeden" kaynaklandığı açıktır.
  Davalının ihbar tazminatı davacı açması karşısında kendisine askerlik süresi ile ilgili fazladan Ödeme yapıldığını bilebilecek durumda olmadığ gerekçesine itibar edilemez Borçlar Kanununda sebepsiz zenginleşmede temerrüt tarihi açıkça düzenlenmemiştir. Ancak Dairemizin ve Hukuk Genel Kurulunun İçtihatlarında (Örneğin 17.12.2003 tarihli 2003 13-787 E-2003/774K sayılı H.G.K.Kararı ) sebepsiz zenginleşmelerde faizin başlangıç tarihinin sebepsiz zenginleşme tarihi olayımızda davaya konu askerlik borçlanması ile ilgili miktarın davalıya ödendiği tarih olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle tahsil ile geri ödeme tarihi arasında işlemiş yasal faize hükmetmek gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ:Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASlNApeşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,24.5.2004 gününde oybirliğiyle karar
   
  1 TCk-Vl 1 A 1
  vvrnuı.
         
  Başkan Üye Üye Üye Üye
  E.Doğu B.Özkaya U.Öztürk M.Kıhçoğlu S.Özfırat
  YK
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ