• ASKERLİK BORÇLANMASININ AKTARILMASI

  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/3076
  2004/7879
  23.09.2004
  İlgili Kanun / Madde
  506 SSK/60
   
   
  • ASKERLİK BORÇLANMASININ AKTARILMASI
    ÖZETİ: Davacının askerlik süresini borçlanma isteminde bulunduğu ve borçlanma bedelini ödediği tarihlerde Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalısı olmayıp 1479 sayılı Kanuna tâbi sigortalı olduğu anlaşılmakla, askerlik borçlanmasını Bağ-Kur'a yapması gerekmekte ise de; yanlış Kuruma yapılarak primi ödenmiş bu borçlanmanın Bağ-Kur'a aktarılarak 14 7 9 sayılı Kanun kapsamında   geçerli askerlik borçlanma süresi olarak değerlendirilmesi, sosyal güvenliğin temel ilkeleri gereğidir.
               

  Davacı,SSK’na yapmış olduğu askerlik borçlanmasının Bağ_Kur Genel Müdürlüğüne aktarılmasına karar verilmesini istemiştir.

  Mahkeme,  bozmaya  uyarak  ilâmında davanın reddine karar vermiştir.

  belirtildiği  şekilde

  ■ _ Hükmün, davacı Avukatı tarafından- temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Tolga Özmen tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  Dava, hukukî nitelikçe, davacı sigortalının Sosyal Sigortalar Kurumuna tâbi sigortalılığının 30.09.1990 tarihinde sona ermesinden sonra 1479 sayılı Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalı olduğu dönemde (=22.08.1994 tarihinde) Bağ-Kur yerine Sosyal Sigortalar Kurumuna yaptığı askerlik borçlanmasının; Bağ-Kur' a aktarılmak suretiyle geçerliliğinin tespiti istemine ilişkindir.
  Davanın yasal dayanaklarından bulunan 506 sayılı Kanunun 60/F  maddesi  hükmüne  göre,  daha  önce  bu  Kanun  kapsamında sigortalı olarak tescil  edilmiş olsalar dahi askerlik süresini borçlanma isteminde bulunduğu ya da borçlanma bedelinin Ödendiği _tarihte___başka sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olanların er olarak  ya  da  yedek  subay  okulunda  geçen  sürelerini  Sosyal Sigortalar Kurumuna borçlanmaları mümkün değildir.
   Somut olayda, davacının askerlik süresini borçlanma isteminde bulunduğu ve borçlanma bedelini ödediği tarihlerde Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalısı olmayıp 1479 sayılı Kanuna tâbi sigortalı olduğu anlaşılmakla, askerlik borçlanmasını Bağ-Kur'a yapması gerekmekte ise de; yanlış Kuruma yapılarak primi ödenmiş bu borçlanmanın Bağ-Kur'a aktarılarak 14 7 9 sayılı Kanun kapsamında   geçerli askerlik borçlanma süresi olarak değerlendirilmesi, sosyal güvenliğin temel ilkeleri gereğidir.
  Mahkemece açıklanan maddî ve hukukî esaslar gözetilmeksizin yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı biçimde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  0 hâlde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek "hâlinde ilgiliye iadesine, 23.09.2004 gününde oybirliğiyle, karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ