• ASIL İŞVERENLE ALT İŞVEREN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MUVAZAAYA DAYANDIĞININ TESPİTİ İÇİN İŞÇİNİN AÇMIŞ OLDUĞU DAVADA HUKUKİ YARARININ BULUNDUĞU

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/2
  2016/3189 E. , 2018/28283 K.

  T.C
  YARGITAY
  22. Hukuk Dairesi

  Esas No. 2016/3189
  Karar No. 2018/28283
  Tarihi: 25.12.2018

  l ASIL İŞVERENLE ALT İŞVEREN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MUVAZAAYA DAYANDIĞININ TESPİTİ İÇİN İŞÇİNİN AÇMIŞ OLDUĞU DAVADA HUKUKİ YARARININ BULUNDUĞU

  ÖZETİ: Dava tarihi itibari ile aynı iş yerinde çalışmakta olan davacının davalı Karayolları Genel Müdürlüğü ile dava dışı alt işverenler arasındaki ilişkinin muvazaalı olduğunun tespitine yönelik talebi, yıllık izin ücreti ile benzeri haklar yönünden davacı içinin bu davayı açmakta hukuki yararı bulunduğundan işine esasına girilerek çıkacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, Mahkemece davanın hukuki yarar yokluğu nedeni ile usulden reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi Ş. F. Ecemiş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, davacının 12/04/2013 tarihinden itibaren, ihaleyi alan taşeron firmalar (alt işverenler) değiştiği halde davacının sürekli Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'nde çalıştığını, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün gerçek iradesinin işçi temini olduğunu, işyeri düzeni, çalışma şartlarının Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünce belirlendiğini, işe alma ve işten çıkarma yetkisinin davalı kuruma ait olduğunu beyanla muvazaanın tespiti ile müvekkilinin çalışmaya başladığı tarihten itibaren davalı Karayolları Genel Müdürlüğü işçisi sayılmasına ve işe başladığı tarihten itibaren doğan hak kayıplarına karşılık ücret farkı ile bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı tarafça cevap süresinin uzatılmasına ilişkin verilen dilekçe Mahkemece talebin süresinde olmaması nedeni ile reddedilmiştir.
  Mahkemece davanın hukuki yarar yokluğu nedeni ile usulden reddine karar verilmiştir.
  Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
  Dava tarihi itibari ile aynı iş yerinde çalışmakta olan davacının davalı Karayolları Genel Müdürlüğü ile dava dışı alt işverenler arasındaki ilişkinin muvazaalı olduğunun tespitine yönelik talebi, yıllık izin ücreti ile benzeri haklar yönünden davacı içinin bu davayı açmakta hukuki yararı bulunduğundan işine esasına girilerek çıkacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, Mahkemece davanın hukuki yarar yokluğu nedeni ile usulden reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  Sonuç:
  Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.12.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ