• ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞU

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/32136
  2007/37354
  10.12.2007
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/2
   
  •  
  • ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞU
  • ASIL İŞVERENİN ALT İŞVERENİNİN İŞÇİSİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLU OLABİLMESİ İÇİN İŞÇİNİN MÜNHASIRAN ASIL İŞVERENİNİN İŞYERİNDE ÇALIŞIYOR OLMASININ GEREKMESİ
  •  
    ÖZETİ: Davalılar arasında asıl işveren alt işveren ilişkisinin mevcudiyeti asıl işverenin alt işverenin işçilerinin hak kazanacakları alacaklardan sorumlu tutulabilmesi için yeterli değildir.
  Bu sorumluluk için işçinin münhasıran asil işverenin işyerinde çalışması gerekir
               

  DAVA                         :Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma ve izin ücreti ile
  Bayram tatili gündeliğinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı Öztaş A.Ş. avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  Davalılar arasında asıl işveren alt işveren ilişkisinin mevcudiyeti asıl işverenin alt işverenin işçilerinin hak kazanacakları alacaklardan sorumlu tutulabilmesi için yeterli değildir.
  Bu sorumluluk için işçinin münhasıran asil işverenin işyerinde çalışması gerekir. Davacının dava konusu dönem içerisinde farklı işyerlerinde adına sigorta prim bildirgesi verildiği anlaşılmaktadır. Davalı asıl işverende alt işveren işçisi olan davacının münhasıran kendi işyerinde çalıştırılmadığını savunmuştur.
  Bu husus araştırılmadan eksik inceleme ile davacının tüm çalışma süresinden doğan alacaklardan davalı asıl işvereni de alt işverenle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulması hatalıdır.
   
   

  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.12.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ